null Tågtrafikens radiosystem byts till VIRVE

Tågtrafikens radiosystem byts till VIRVE

Pressmeddelande 21.01.2015 10.14 fi sv en

Tågtrafikens radiosystem ska bytas ut. Man vill byta till VIRVE, radionätet för myndigheter, från det nuvarande GSM-R-nätet. Finanspolitiska ministerutskottet behandlade ärendet den 9 januari.

Som tågtrafikens radionät används i Finland för närvarande RAILI-nätet, ett GSM-R-nät som är förenligt med EU-lagstiftningen. Störningar från kommersiella nätverk påverkar dock användningen av GSM-R-telefoner och likaså påverkar användningen av GSM-R-nätet hörbarheten inom kommersiella mobilnät. Dessutom håller nätsystemen på att föråldras. Det nuvarande GSM-R-nätet måste byggas om helt och hållet före slutet av 2018.

På EU-nivå funderar man redan på efterträdare till det nuvarande GSM-R-radiosystemet. Regeringen anser att det mest ändamålsenliga och förmånliga alternativet vore att byta till VIRVE-myndighetsnätet tills ett beslut gjorts på EU-nivå angående det nya systemet.

Investerings- och driftskostnaderna för VIRVE-nätet skulle bli betydligt mindre än kostnaderna för att fortsätta använda GSM-R och förnya radionätet och trafikstyrningens kommunikationssystem.

Eftersom GSM-R för närvarande är det enda alternativet för ett nytt radiosystem för tågtrafiken i enlighet med EU-lagstiftningen, har Finland för avsikt att be kommissionen om undantagslov för att ta i bruk VIRVE-radiosystemet. Finland kan börja använda VIRVE-nätet direkt när begäran om undantag har skickats till kommissionen. Trafikverket ska således också, i enlighet med finanspolitiska ministerutskottets riktlinjer, ta i bruk VIRVE-radiosystemet så snart som möjligt.

Järnvägstrafikens aktörer, teleföretagen och ämbetsverken inom trafik- och kommunikationsbranschen utredde år 2013 under ledning av kommunikationsministeriet metoder för att förbättra hörbarheten för mobiltelefoner i tåg. Utredningen gjordes på begäran av bl.a. finansutskottets trafikdelegation. Det främsta målet var att avlägsna störningarna i järnvägarnas eget och teleföretagens kommersiella mobiltelenät. Ett av alternativen som undersöktes var att Trafikverket och VR skulle börja använda VIRVE, radionätet för myndigheterna, i stället för järnvägarnas GSM-R-nät.


Ytterligare information:
Risto Murto, trafikråd, tfn 0295 34 2639
Olli-Pekka Rantala, kommunikationsråd, tfn 0295 34 2585