Telebolagens kundtjänst förbättras – nu riktas uppmärksamheten på marknadsföringen av bredband

Pressmeddelande 09.12.2008 16.12 fi sv

Kommunikationsminister Suvi Lindén har av TeliaSonera och Elisa fått tilläggsutredningar av hur företagens kundtjänst har utvecklats under slutet av året. Enligt de utredningar som getts har situationen förbättrats i vartdera bolaget.

Enligt utredningen beror förbättringen av Elisas tjänster på att man rättat till problem som uppstått i det nya systemet för fakturering och kundtjänst. Bolaget har i bruk en ny kundtjänst med många kanaler, i vilken man ökar kundens möjligheter till självbetjäning och till att uträtta ärenden elektroniskt. Det minskar behoven att ta kontakt till bolaget.

TeliaSonera har för sin del tagit i bruk bl.a. en tjänst för att ringa tillbaka, där kunden kan be företaget ringa upp om köandet drar ut på tiden. Dessutom har bolaget under hösten gjort ett avtal med en utomstående tjänsteerbjudande part om att delta i att lösa upp situationen då kundtjänsten stockar sig.

Kommunikationsminister Suvi Lindén anser det vara positivt att företagen tagit kraven på att förbättra kundtjänsten på allvar och att de utvecklat sina modeller för kundtjänsten.

Det nya drag med avgifter som kommit fram inom kundtjänsten är enligt Lindén motiverat endast om telefontjänsten fungerar ändamålsenligt och de andra kontaktkanalerna störningsfritt.

Enligt Lindéns synsätt verkar det beträffande kundtjänsten inte finnas behov av lagstiftningsåtgärder, förutsatt att bolagen fortsätter att förbättra sina tjänster och förkorta den tid det tar att få svar.

- Däremot har jag bett Kommunikationsverket att tillsammans med Konsumentverket utreda i hur hög grad de hastigheter för bredbandsförbindelserna som telebolagen utlovar i marknadsföringen motsvarar de faktiska hastigheterna för tjänsten. Dessutom ska ämbetsverken reda ut hurdana problem konsumenterna eventuellt råkar ut för då de yrkar på sina rättigheter, konstaterar Lindén. Ämbetsverkens utredning ska vara klar den 15 december.

Kommunikationsminister Lindén gör under första halvan av nästa år en bedömning av om man borde höja den standardersättning som betalas åt kunden för en felaktig tjänst. För närvarande är standardersättningen för en felaktig kommunikationstjänst endast 15 euro för varje påbörjad vecka med avbrott, dock högst 120 euro.

Ytterligare information
specialmedarbetare Aleksi Randell, tfn 0400 500 822
chefen för kommunikationsnätsenheten Juhapekka Ristola, tfn 0400 788 530