Televisions- och teleoperatörernas frekvensavgifter förändras

Pressmeddelande 18.05.2010 17.11 fi sv

Kommunikationsministeriet ändrar de frekvensavgifter som uppbärs av televisions- och mobilkommunikationsoperatörerna utgående från det förslag som en arbetsgrupp vid ministeriet gjorde i mars. Kommunikationsminister Suvi Lindén fattade beslut i frågan senaste vecka.

För mobilkommunikationsoperatörerna innebär förändringen lägre avgifter än för närvarande, medan avgifterna för televisionsaktörerna stiger.

Övergångsperioden för ändringen är längre än vad arbetsgruppen föreslog. Avgifterna för televisions- och mobilkommunikationsoperatörerna börjar stegvis ändras från början av 2012 och i full utsträckning träder ändringen i kraft från början av 2016.

Efter det författningstexten finslipats tekniskt ger ministeriet på hösten en förordning om frekvensavgifterna.

Den nuvarande modellen för frekvensavgifterna behandlar frekvensernas olika användargrupper ojämlikt. De som bedriver televisions- och radioverksamhet betalar betydligt lägre avgifter än mobilkommunikationsoperatörerna för nyttjanderätten till frekvenser som är i kommersiellt bruk och som till sina tekniska egenskaper är mycket värdefulla.

De årliga nyttjanderätterna för mobilkommunikationsfrekvenserna har kostat totalt 3,7-5,2 miljoner euro under perioden 2008-2010. Under samma period har årligen uppburits totalt cirka 162 000 euro för de frekvenser som används för televisions- och radioverksamhet.

I synnerhet avgifterna för de frekvenser som används i televisionsverksamheten är för närvarande mycket låga, totalt bara omkring 54 000 euro per år. Den mängd frekvenser som används av mobila apparater och den mängd som används av televisionen är emellertid av samma storleksordning, vilket också gäller frekvensernas kommersiella värde.

Då modellen för mobilkommunikationsnätens frekvensavgifter tillämpas också på televisionsnätens frekvensavgifter höjer det televisionsaktörernas avgiftsandel till uppskattningsvis 2,1 miljoner euro. Mobilkommunikationsnätens avgiftsandel sjunker från cirka 5,2 miljoner euro år 2010 till uppskattningsvis cirka 3,3 miljoner euro.

Ytterligare information
kommunikationsrådet Olli-Pekka Rantala, tfn (09) 160 28585 eller 050 344 3400
konsultativa tjänstemannen Kaisa Laitinen, tfn (09) 160 28608 eller 040 772 7643