Tio teser om ansvar för en säkrare vägtrafik

Pressmeddelande 05.12.2012 12.45 fi sv

Regeringen godkände den 5 december 2012 ett principbeslut om förbättring av säkerheten i vägtrafiken. Åtgärderna inom beslutet fokuserar på rusmedelsfri vägtrafik, ökad och effektiviserad trafikövervakning samt utveckling av vägtrafikregleringen och administrationen.

På lång sikt har vägtrafikens säkerhet förbättrats i Finland, men trafiksäkerhetsvisionens etappmål, färre än 250 dödsolyckor år 2010, uppnåddes inte. År 2010 omkom i Finland 272 personer i vägtrafiken (2011: 292 personer). Man har relativt sett lyckats bättre med att minska antalet skadade än antalet dödsolyckor.

I Finland är trafiksäkerhetsvisionen att planera trafiksystemet på ett sådant sätt, att ingen behöver dö eller skada sig allvarligt i vägtrafiken.

En konkret målsättning som ställts upp för vägtrafiksäkerheten för de närmaste åren är att det 2014 ska förekomma högst 218 dödsfall i trafiken. Målet för 2020 är att det ska förekomma högst 136 dödsfall i vägtrafiken och högst 5 750 skadade i vägtrafiken. Halveringsvisioner på samma nivå har fastställts i alla EU:s medlemsländer.

De tio teserna om ansvar för trafiksäkerheten är:

1) Förbättra övervakningsmyndigheternas möjligheter att ingripa då det gäller förare under påverkan av rusmedel.
2) Förebygga rattfylleri och främja användningen av alkolås.
3) Inleda en kartläggning av rusmedelssituationen för personer under 25 år som misstänks för rattfylleri.
4) Starta ett utvecklingsprogram för trafikövervakningen för år 2013-2015.
5) Utveckla och öka automatövervakningen av trafiken.
6) Förbättra säkerheten för skyddsvägar.
7) Förbättra strategisk och tväradministrativ planering av trafiksäkerheten.
8) Utveckla bedömningssystemet för körhälsa.
9) Inleda en helhetsmässig förnyelse av vägtrafiklagen.
10) Utreda ibruktagandet av ett system med felpoäng för körrätt.

Principbeslutet utgår från regeringsprogrammet, enligt vilken man med trafikpolitiken ska trygga att det är smidigt och tryggt att röra sig, enligt behoven hos näringslivet och invånarna.

Med principbeslutet förverkligas de mest centrala trafiksäkerhetsåtgärderna som läggs fram i regeringens trafikpolitiska redogörelse och i säkerhetsplanen för vägtrafiken. Beslutet beaktar även Europaparlamentets resolution om europeisk trafiksäkerhet 2011-2020.

Koordineringen av trafiksäkerhetsarbetet samt rapporteringen om principbeslutet och uppfyllandet av dess målsättningar har på riksnivå getts Kommunikationsministeriet i uppdrag.

Ytterligare information:

Kimmo Kiiski, trafikråd, tfn 0295 34 2304, 050 539 5346