Totalreformen av körkortslagstiftningen är klar

Nyhet 28.12.2012 13.18 fi sv

Förnyelsen av körkortslagen som påbörjades 2011 slutförs i januari då de finska körkortens klassificeringar, minimiåldrar och giltighetstider ändras. Även förarutbildningen för kategori B för körkort för bil övergår till trestegsmodellen.

Körkortslagen och körkortsförordningen och ändringarna avses i sin helhet träda i kraft den 19 januari 2013. En del av körkortslagens nationella bestämmelser trädde i kraft i juni 2011. Bestämmelserna berörde bland annat avläggandet av mopedkökort, medicinska krav för körkort, körkortspåföljder samt trafiklärartillstånd och trafiklärarnas övningsundervisning.

Om utbildningen i den första fasen av en förarutbildning för att avlägga förarexamen har inletts före den 19 januari 2013 slutförs undervisningen i enlighet med de bestämmelser som gällde när undervisningen inleddes. Om utbildningen i den andra fasen av förarutbildningen har inletts före den 19 januari 2013 slutförs undervisningen likaså enligt de bestämmelser som gällde när undervisningen inleddes.

Om en person har avlagt förarexamen och erhållit kortvarig körrätt före den 19 januari 2013 ska han eller hon delta i undervisningen för fördjupningsdelen efter detta datum. Om en person avlägger förarexamen och erhåller kortvarig körrätt efter den 19 januari 2013 ska han eller hon avlägga en övningsdel och en fördjupningsdel enligt den nya modellen för förarutbildning.

Förnyelsen av körkortslagstiftningen grundar sig delvis på EU:s körkortsdirektiv, enligt vilket alla körkort som utfärdats enligt nuvarande bestämmelser bör bytas ut till nya före utgången av 2033. Målsättningen med direktivet är att förbättra trafiksäkerheten och att uppnå en enhetlig körkortspraxis inom EU.

Notis updaterat 16.1.2012