Totalreformen av lagen om transport av farliga ämnen förbättrar säkerheten i samhället – lagutkast på remiss

Pressmeddelande 08.06.2021 12.15 fi sv en

Kemiska behållare väntar på att transporteras (Foto: Shutterstock)

Kommunikationsministeriet reviderar lagen om transport av farliga ämnen. Syftet med reformen är att förbättra säkerheten vid transporter, bekämpa eventuella miljöskador och skapa förutsättningar för ny affärsverksamhet. Reformen kommer att förtydliga och förenhetliga den nuvarande föråldrade och delvis oklara regleringen och således förbättra säkerheten i hela samhället. Ministeriet har skickat ett utkast till lag på remiss och remissförfarandet pågår till och med den 2 augusti 2021.

Den gällande lagen om transport av farliga ämnen är från 1994. Lagen har ändrats flera gånger sedan den trädde i kraft. Dessutom har transportbranschens verksamhetsmiljö förändrats avsevärt på 30 år.

Syftet med det lagutkast som sänts på remiss är att skapa en enhetlig helhet av kraven på väg-, järnvägs-, fartygs- och lufttransporter samt att göra regleringen smidigare bland annat genom att eliminera oklarheter i författningarna och precisera myndigheternas befogenheter. Ett ytterligare mål är att ändra bestämmelserna om transporter av farliga ämnen så att de bättre motsvarar de krav som ställs i grundlagen. I utkastet har man också beaktat internationella avtal och EU-lagstiftning om transport av farliga ämnen.

I det nya lagutkastet föreslås konkreta ändringar bl.a. i tillsynen över transporter av farliga ämnen och i påföljderna för brott mot lagen. I utkastet föreslås dessutom ändringar i bestämmelserna om förvaringen kring transporter av farliga ämnen, bl.a. i fråga om områden som är avsedda för tillfällig förvaring och i fråga om bangårdar för transport av farliga ämnen.

Enligt lagutkastet ska det i fortsättningen krävas att myndigheterna utarbetar planer för övervakningen av transporter av farliga ämnen. Transport- och kommunikationsverket ska vara samordnare för myndighetstillsynen. Dessutom ska Transport- och kommunikationsverket bemyndigas att meddela föreskrifter i ärenden av teknisk natur.

Vad händer härnäst?

Ett utkast till lag om transport av farliga ämnen har sänts på remiss den 2 juni 2021. Remisstiden går ut den 2 augusti 2021.

Alla organisationer och medborgare kan lämna utlåtanden på www.utlåtande.fi eller via e-post till kirjaamo@lvm.fi.

Efter remissbehandlingen fortsätter beredningen av lagen som tjänstemannaarbete och lagen avses träda i kraft våren 2022.

Ytterligare information:

Kimmo Kiiski, trafikråd, tfn 0295 342 304

Saara Reinimäki, enhetsdirektör, tfn 0295 342 087