null Trafikminister Vehviläinen: Ett stimulanspaket på 141 miljoner för trafiken

Trafikminister Vehviläinen: Ett stimulanspaket på 141 miljoner för trafiken

Pressmeddelande 30.01.2009 10.34 fi sv

I den första tilläggsbudgeten för 2009 som regeringen presenterade i dag anvisas det 141 miljoner euro för trafiken. Regeringen anvisar ytterligare 50 miljoner euro mer för basväghållningen. Basbanhållningen ska få en ökning på 21,5 miljoner euro.

Projekten sysselsätter och främjar ekonomins och företagens positiva utveckling.
- Den ökade finansieringen stöder bra våra trafikpolitiska mål, trafiksäkerheten förbättras och flera landskap får betydande projekt, säger trafikminister Anu Vehviläinen.

Stimuleringsprogrammet för trafiken är riktat på projekt som inleds omedelbart och som sysselsätter. Sådana projekt är alla arbeten inom bastrafikledhållningen, dvs. broreparationer, gång- och cykeltrafikleder, projekt som förbättrar trafiksäkerheten, basbanhållningen, fördjupningar av farleder och utvecklingsprojekten för flygplatser.

Finansieringen för basväghållningen riktas till byggandet av broar, regionala investeringar, förbättrandet av smidigheten i huvudstadsregionens kollektivtrafik och byggandet av gång- och cykeltrafikleder.

Projekten är sammanlagt 70 till antalet och de fördelas jämnt överallt i Finland. Av projekten inom basväghållningen kan nämnas bl.a. ombyggnaden av Tönölänsalmi bro i Kuhmois (3,0 milj.), förbättringen av riksväg 4 i Hirvaskangas i Äänekoski (5,5 milj.) och stamväg 45 Tusbyleden Kottby-Brännbergavägen i Helsingfors (5,5 milj.).

Med den tilläggsfinansiering som riktas till basbanhållningen genomförs bl.a. höjningen av axelvikterna till 25 ton på bansträckan Kumo-Tammerfors (7 milj.), ombyggs arrangemangen på bangården Karleby-Yxpila (7 milj.) och repareras bangården i Kotolahti i Kotka (8 milj.). Dessa projekt är viktiga delar i transportrutterna för skogs-, metall- och gruvindustrin.

Av stora utvecklingsprojekt tidigareläggs fyra: Riksväg 14 Nyslotts centrum, stamväg 51 Stensvik-Kyrkslätt, riksväg 5 Karlvik-Urberga (broar i Kalla) och riksväg 6 i Joensuu. I år används det 8 miljoner euro för att inleda dem. Fullmakten för dessa projekt är 230 miljoner euro.

Regeringen beslutade i sin tilläggsbudget om betydande utvecklingsinvesteringar för Uleåborgs och Helsingfors-Vanda flygplatser. Genom investeringar ser man till att fungerande och effektiva flygförbindelser står till näringslivets och medborgarnas förfogande. Utvidgning av Uleåborgs flygplats kostar 21 miljoner euro och projektet på Helsingfors-Vanda flygplats 23,9 miljoner.

Ombyggnaden av bansträckan Seinäjoki-Uleåborg får genom VR:s finansieringsandel 40 miljoner euro. Så fortsätter ombyggnadsprojektet mellan Seinäjoki och Uleåborg oavbrutet.

Av farleder får Mäntyluoto i Björneborg 9,2 miljoner euro i investeringspengar. För inledandet av projektet anvisas i år 3 miljoner euro. Björneborgs stad deltar i genomförandet av projektet.

Meteorologiska institutets satellitstation i Sodankylä stärks med en investering på 3,2 miljoner euro.

Stimulansåtgärderna på kommunikationsministeriets förvaltningsområde finns i sin helhet på ministeriets webbplats www.lvm.fi.


Ytterligare information:
Specialmedarbetare Kari Jääskeläinen, 0440 581 030
Överdirektör Juhani Tervala, 050 552 72 60