Trafikskyddets styrelse utnämnd

Pressmeddelande 17.02.2011 13.35 fi sv

Statsrådet förlängde mandatperioden i styrelsen för de representanter för olika ministerier som stod i tur att avgå samt utsåg en ny representant för åren 2011 - 2012.

Som ordförande för Trafikskyddets styrelse fortsätter barnombudsman Maria Kaisa Aula.

Specialsakkunnige Tero Jokilehto utsågs till ny suppleant för kommunikationsministeriet. Som ministeriets ordinarie representant fortsätter överingenjör Marcus Merin.

Som undervisnings- och kulturministeriets representant fortsätter undervisningsråd Jukka Lehtinen som ordinarie medlem, med regeringsråd Merja Leinonen som suppleant.

Som social- och hälsovårdsministeriets representant fortsätter konsultativ tjänsteman Merja Söderholm som ordinarie medlem, med regeringssekreterare Virva Walo som suppleant.

Statsrådet utnämnde medlemmar och suppleanter till Trafikskyddets styrelse den 17 februari 2011.

Trafikskyddet är en offentligrättslig förening under kommunikationsministeriets överinseende. Till Trafikskyddets styrelse hör en ordförande och elva övriga medlemmar. Statsrådet utser ordföranden och fyra styrelsemedlemmar, som representerar kommunikations-, undervisnings-, inrikes- samt social- och hälsovårdsministeriet. Centralorganisationen väljer sju medlemmar och deras personliga suppleanter.

Ordförande och de andra medlemmarna väljs eller utnämns för två kalenderår åt gången. Av styrelsens medlemmar står årligen hälften i tur att avgå.

Ytterligare information:

Konsultativ tjänsteman Merja Nikkinen, tfn (09) 160 28555