Transportbalken framskrider

Nyhet 20.09.2016 16.04 fi sv en

Regeringen har enats i frågan om regeringens proposition med förslag till transportbalk. Regeringens proposition lämnas till riksdagen den 22 september. Transportbalken avses träda i kraft den 1 juli 2018.

Kommunikationsminister Anne Berner är nöjd över att transportbalken nu tas upp till behandling i riksdagen så att samtliga aktörer på marknaden för persontrafik inkluderas.

- Vi har nu ett utmärkt tillfälle att ta fram bättre trafiktjänster och att samtidigt skapa ny affärsverksamhet och nya arbetstillfällen. Samtliga aktörer har lika möjligheter att utveckla sin verksamhet. Att transportbalken framskrider är en fin nyhet inte bara för transportbranschen, utan för hela samhället, säger minister Berner.

Med transportbalken slås bestämmelserna om person- och godstrafik samman och ses över. Propositionen innebär ändringar jämfört med nuläget, där marknaden för trafiktjänster är starkt reglerad och offentligt styrd.

Transportbalken gör det lättare att komma in i taxibranschen och ökar taxiaktörernas frihet att utveckla sin verksamhet. Därför föreslås det väsentliga ändringar i bestämmelserna om taxiverksamhet.

Målet är att liberalisera regleringen och att underlätta tillträdet till taximarknaden så att det uppkommer diversifierad företagsverksamhet och nya tjänster, att sysselsättningen inom branschen förbättras och att det särskilt på landsbygden uppkommer ett större utbud av taxitjänster.