Tredje generationens mobiltelefoni bör påskyndas – tillfällig hävning av förbudet mot uppbindning skall övervägas

Pressmeddelande 06.04.2005 08.16 sv

Bindning, dvs. försäljning av tredje generationens mobiltelefoner (3G) tillsammans med abonnemang, kan eventuellt godkännas för en begränsad tid. Kommunikationsminister Leena Luhtanen vill emellertid starta en diskussion om förslaget innan hon tar ställning till det.

Kommunikationsministeriet har på uppdrag av minister Luhtanen funderat på åtgärder och gjort utredningar om hur 3G-mobiltelefoni kunde främjas. Den tredje generationens mobiltjänster utvecklas hela tiden och i många länder har man kommit längre än i Finland med att använda dem. Ministeriet vill ta fram olika sätt för att sätta fart på utvecklingen.

För att bindning skall kunna tillåtas krävs att kommunikationsmarknadslagen ändras. Lagförslaget, som också innehåller ett antal andra förslag, har sänts ut för remiss. Det är meningen att regeringens proposition skall avlåtas till riksdagen i juni.

Man räknar med att en tidsbunden hävning av förbudet mot bindning skulle pigga upp 3G-mobiltjänsterna. Hävningen skulle uppmuntra till att bygga nät och att i näten utveckla tjänster som intresserar konsumenterna. På grund av förbudet mot bindning är största delen av mobiltelefonerna i Finland billiga apparater som inte är utrustade för de nya tjänsterna. Om man godkänner bindning skulle också de dyrare apparaterna bli tillgängli-ga för alla.

- Om bindning tillåts är vi i alla händelser tvungna att säkra konsumenternas rättigheter, säger minister Luhtanen. Därför planeras den tilltänkta lagen att gälla i bara tre år. Telebo-lagen skulle få binda upp abonnemangen för högst ett år. Eventuell uppbindning skall be-gränsas till att gälla endast 3G-mobiltelefoner. Bindning mellan GSM-telefoner och an-slutningar skulle fortfarande vara förbjuden.
- På mogna GSM-marknader skulle bindning kunna göra mer skada än nytta, konstaterar Luhtanen.


NMT450-frekvenserna konkurrerar med 3G

I den nationella bredbandsstrategin som regeringen uppdaterade i februari betonas vikten av att påskynda utvecklingen av trådlöst bredband. Med den koncession för NMT450-frekvensområdet som för närvarande är ledig att sökas främjar man spridningen av bred-band till glest bebyggda områden och avlägsna trakter. Ansökningstiden för koncessionen går ut i slutet av april och den torde beviljas i juni. Den nya tjänsten väntas konkurrera också med 3G-tjänsterna (UMTS).

Ministeriet har gett Tele2 tre veckor extra tid för att presentera ett byggnadsförslag för ett UMTS-nät. Bolaget bör presentera planerna senast den 25 april, varefter ministeriet beslu-tar om eventuella fortsatta åtgärder.

Genom att förändra televisions- och radiolagstiftningen vill man göra det enklare att för-medla TV-bild till mobila medier. Ministeriet har för avsikt att överlåta en regeringspropo-sition i ärendet i juni. De koncessioner som behövs förklaras lediga att sökas och beviljas så att verksamheten kan köras igång smidigt när tjänsterna är färdiga för konsument-marknaden.

Enligt den förändring i radiolagen som trädde i kraft i början av mars kan Kommunika-tionsverket enligt konkurrenssituationen omfördela de frekvenser som beviljats operatö-rerna. Ministeriet förutsätter att Kommunikationsverket delar ut frekvenserna så att det också i fråga om utbudet av 3G-nät finns goda förutsättningar för konkurrens mellan ope-ratörerna.

Ministeriet skall också före hösten utreda om den ökade utbredningen av Internetsamtal ger anledning till lagändringar och vilken inverkan EU:s åtgärder har på Finlands mark-nad. Ministeriet har inlett diskussioner med intressentgrupperna om hur Internetsamtalen påverkar utbudet av teletjänster. För närvarande är det möjligt att ringa Internetsamtal också via trådlösa bredbandsförbindelser. Vid Kommunikationsverket utreder man därför behoven att reglera trådlös teknik och verkningarna av en eventuell reglering.Ytterligare information:
överdirektör Harri Pursiainen, tfn (09) 160 28389, 0500 787 742