Tv-sändningar i högupplösning blir möjliga i landskapet Åland

Nyhet 19.05.2016 14.07 fi sv

Ålands Radio och TV Ab är ensam om att bedriva televisionsverksamhet i landskapet Åland. Nu har bolagets nätkoncession ändrats så att det vid sidan av tv-sändningar med standardteknik även kan inleda sändningar i högupplösning (HDTV).

De nätkoncessioner som Ålands Radio och TV Ab har beviljats för att tillhandahålla en nättjänst i det digitala markbundna masskommunikationsnätet på kanalerna 25 och 35 slås samman till en koncession. Dessutom fogas till nätkoncessionen rätt att tillhandahålla tjänster även på kanal 28.

Statsrådet fattade beslut om att ändra nätkoncessionerna den 19 maj. Ändringen har samband med statsrådets förordning om ändring av frekvensförordningen för Åland som trädde i kraft den 11 maj. Genom ändringen anvisades kanal 28 som ny kanal för koncessionsberoende televisionsverksamhet i landskapet.

Beslutet bidrar till att utveckla tv-nätet i landskapet Åland och verksamhetsförutsättningarna för det och främjar en effektiv användning av radiofrekvenser.