Tydligare riktlinjer för övervakningen av busspassagerares rättigheter

Pressmeddelande 04.04.2013 13.38 fi sv

Regeringen föreslår ändringar i kollektivtrafiklagen. Ändringarna innebär att lagen kompletteras med stadganden om tillämpningen av förordningen om busspassagerares rättigheter i Finland.

Bakgrunden för lagändringen är EU:s förordning om busspassagerares rättigheter, som trädde i kraft den 1 mars 2013. Förordningen förtydligar busspassagerares rättigheter. Busspassagerare får således enhetliga rättigheter som omfattar hela EU. Rättigheter av detta slag är redan sedan tidigare skyddade i järnvägs-, flyg- och vattentrafiken.

Regeringen lade fram ändringsförslaget till kollektivtrafiklagen till riksdagen den 4 april 2013. Att rättigheterna för busspassagerare allmänt förverkligas övervakas av konsumentombudsmannen. För affärsresenärers del svarar Trafiksäkerhetsverket Trafi för detta. Underlåtelse att följa förordningen skulle kunna leda till förbud eller bestämmelse om att ändra verksamheten enligt förordningen. Förbudet och bestämmelsen kunde effektiveras med vite.

De kompetenta myndigheterna vid passagerares enskilda tvistemål gällande bussresor skulle för konsumentresenärers del vara konsumenttvistenämnden och för affärsresenärers del vara Trafi. Om en företagare vägrar följa de lösningsrekommendationer som utfärdas av dessa myndigheter måste tvistemålet dock lösas i den allmänna underrätten.

Under de senaste åren har konsumenttvistenämnden mottagit färre än tio begäran om lösning för tvistemål gällande busstrafiken per år.

Största delen av de nya rättigheterna gäller i bussarnas fjärrtrafik på minst 250 kilometer långa regelbundna rutter. Passageraren har dessa rättigheter oberoende av hur lång sträcka han eller hon färdas på en sådan rutt.

Passagerarna har rättigheter bland annat i anslutning till försening eller inställning av resa. Passagerarna ska bland annat erbjudas mellanmål om en minst tre timmar lång resa försenas med över 90 minuter. Med EU:s förordning garanteras även rätten att återfå den summa man betalat för biljetten eller boka om resan, om resan bedöms bli försenad med över två timmar.

I förordningen föreskrivs även att myndigheten utser terminaler, där man erbjuder hjälp till handikappade och funktionshindrade passagerare. Regeringen föreslår att Trafi utser dessa i Finland.

Utöver reglering av passagerarnas rättigheter innehåller förslaget även en ändring i kollektivtrafiklagen, enligt vilken trafikidkare ska överlåta information om trafikens rutt, hållplatser och tidtabeller till de kompetenta myndigheterna. Trafikverket upprätthåller en öppen, riksomfattande databas över kollektivtrafiken. Målet är att databasen ska innehålla så omfattande, pålitlig och aktuell passagerarinformation som möjligt. Denna information behövs för trafikplaneringen och informationen till passagerare.


Ytterligare information: Irja Vesanen-Nikitin, regeringsråd, tfn 0295 34 2544