null Understöd för byggande och upprätthållande av flygplatser kan sökas

Understöd för byggande och upprätthållande av flygplatser kan sökas

Pressmeddelande 15.04.2021 15.51 fi sv

Flygplan och flygkontrolltorn (Foto: Shutterstock)

Kommunikationsministeriet har utlyst statsunderstöd för 2021 till verksamhets- och investeringsutgifter för de regionala trafikflygplatser och flygplatser som ligger utanför Finavia Abp:s flygplatsnät.

För understöden finns ett anslag på 900 000 euro. Understödet är ett understöd enligt prövning.

Understödet är avsett för upprätthållande och utveckling av regionala trafikflygplatser, vilket för sin del stöder de regionala förbindelserna och förbättrar den regionala tillgängligheten. Då ansökningarna bedöms ligger fokus på främjandet av passagerar- och linjetrafik och åtgärder som stöder dessa.

En förutsättning för att understödet ska beviljas är att trafikflygplatsen har regelbunden (återkommande) rutt- eller beställningstrafik till och från finska eller utländska mål.

Understödet är inte avsett för planering eller inledande av regional trafikflygplatsverksamhet, utan för fortsättning och utveckling av befintlig verksamhet.

Åren 2018 och 2020 har ministeriet beviljat stöd till flygplatser i Södra Finland. Då stöden beviljats har man beaktat riksdagens uttalande av den 4 april 2018 om åtgärder för att trygga ersättande flygplatsfunktioner för Malms flygplats. Ministeriet följer också upp effekterna av understöd som redan beviljats.

Ansökningar med bilagor ska lämnas till kommunikationsministeriet senast den 7 maj 2021 kl. 16.15.

Ytterligare information:                   

Emmi Nykänen, överinspektör, tfn 050 311 2394

Konsta Luukka, specialsakkunnig, tfn 050 476 1595