null Uppföljningsgrupp ska stödja dataekonomin och utnyttjandet av information

Uppföljningsgrupp ska stödja dataekonomin och utnyttjandet av information

Pressmeddelande 25.03.2020 09.50 fi sv en

Data och jorden (Foto: Shutterstock)

Kommunikationsministeriet har tillsatt en arbetsgrupp som ska stödja och samordna arbetet för att främja dataekonomi inom olika förvaltningsområden. Alla ministerier deltar i gruppens arbete.

Arbetsgruppen är ett samarbetsorgan mellan ministerierna och ett forum för informationsutbyte. Till arbetsgruppens uppgifter hör också intressebevakning internationellt och inom EU. Målet är att Finlands syn på principerna för och utvecklingen av dataekonomi ska beaktas internationellt.

– Det är viktigt att vi mitt i en kris också blickar framåt och att Finland aktivt påverkar utvecklingen av den europeiska dataekonomin och digitaliseringens möjligheter. Finländskt kunnande och europeiska värderingar skapar en stabil grund för framtiden. Det är viktigt att vi arbetar för detta tillsammans, på ett förvaltningsövergripande sätt, säger kommunikationsminister Timo Harakka.

– Målet är att utifrån principerna om människocentrering och jämlikhet bygga upp en framgångsrik dataekonomi i Finland och Europa. Det förutsätter att vi beaktar individens rättigheter och skapar en rättvis verksamhetsmiljö för företag, säger minister Harakka.

Under Finlands EU-ordförandeskap såg kommunikationsministeriet till att lyfta fram dataekonomin som en viktig del av den europeiska framtidsdebatten.

Under EU-ordförandeskapet beredde Finland principer för dataekonomi som baserar sig på människocentrerade och europeiska värderingar. 

Riktlinjerna för principerna för dataekonomi bereddes i ett omfattande internationellt samarbete mellan ministerierna och intressegrupper.

Europeiska kommissionen publicerade den 19 februari 2020 en strategi för Europas digitala framtid och en datastrategi. Kommissionen har fokuserat på datapolitik i sitt arbetsprogram också som en del av utnyttjandet av artificiell intelligens.

Vad händer härnäst?

Den arbetsgrupp som nu tillsatts har till uppgift att fortsätta arbetet för att främja principerna för dataekonomi.

Gruppen ska också stödja påverkansarbetet i EU.

Gruppen stöder dessutom olika förvaltningsområden och organisationer när de bereder projekt som gäller dataekonomi och utnyttjande av information, och samordnar beredningsarbetet.

Utöver detta ska gruppen producera information om dataekonomins utveckling och effekter.

Arbetsgruppens mandattid är 1.3.2020–31.12.2020.

Ytterligare information:

Laura Vilkkonen, avdelningschef, tfn 040 500 0817

Maria Rautavirta, enhetsdirektör, tfn 040 718 5975