Upphandlingsavtalet mellan kommunikationsministeriet och VR fastställt

Nyhet 03.12.2015 14.34 fi sv

Kommunikationsministeriet (KM) och VR-Group Ab (VR) har träffat ett avtal om upphandlad tågtrafik åren 2016 - 2019. Avtalet omfattar upphandling både inom närtrafiken utanför området för Helsingforsregionens trafik samt inom fjärrtrafiken. Finansutskottet godkände avtalet den 3 december.

Från och med den 27 mars 2016 börjar trafiken att gå enligt det nya avtalet. Avtalet som är tidsbundet gäller fram till den 31 december 2019. Värdet av det fyraåriga avtalet uppgår till 110 miljoner euro, dvs. 27,4 miljoner euro per år.

Statsbudgetens anslag för upphandling och utveckling av kollektivtrafiktjänster 2016 är 15 miljoner euro mindre än i år. På grund av det minskade anslaget blir tågtrafikens servicenivå lägre än under den tidigare avtalsperioden. KM och VR har tillsammans försökt finna en lösning som fullföljer regeringsprogrammets sparmål och som så lite som möjligt försämrar servicenivån mot kunderna.