null Upphävande av lagen som gäller lätta bilar på remiss

Upphävande av lagen som gäller lätta bilar på remiss

Pressmeddelande 25.08.2020 09.06 fi sv en

Kommunikationsministeriet begär utlåtanden om upphävandet av lagarna som gäller lätta bilar. Lagarna ska upphävas, eftersom EU-kommissionen trots de finländska myndigheternas aktiva påverkansarbete inte har beviljat Finland dispens för ibruktagandet av lätta bilar.

Kommissionen har redan i ett tidigare skede sommaren 2019 ansett att de lagar som antogs i Finland 2018 strider mot EU:s körkortsdirektiv och fäst uppmärksamhet vid de säkerhets- och miljöproblem samt konsekvenser för marknaden som framförts i de klagomål som den fått. Därför har riksdagen redan tidigare beslutat att skjuta upp ikraftträdandet av lagarna med ett år.

Lagarna som gäller lätta bilar träder i kraft vid ingången av november 2020 och de måste upphävas före det, för att den finska lagstiftningen inte ska strida mot EU-rätten. Om lagarna inte upphävs, inleder kommissionen sannolikt ett överträdelseförfarande mot Finland. Överträdelseförfarandet kan vid en eventuell domstolsbehandling leda till betydande ekonomiska påföljder för Finland.

Justitiekanslern ansåg redan i sitt ställningstagande den 4 september 2019 att kommissionens tolkning hade skärpts jämfört med den ursprungliga regeringspropositionen och betonade att utfärdandet av statsrådsförordningar som verkställer lagar som enligt kommissionens bedömning strider mot EU-rätten inte kan rekommenderas ur juridisk synvinkel. Bestämmelser på lägre nivå om lätta bilar har således ännu inte utfärdats. Att låta bli att upphäva lagarna utan andra åtgärder är därför inte ett genomförbart alternativ.

Kommissionen: Körkortsdirektivet ska tillämpas på lätta bilar

I 2018 års lag infördes det en egen fordonsgrupp för lätta bilar bestående av personbilar som omvandlats till fordon i kategori T med en högsta hastighet på 60 kilometer i timmen. Femton år fyllda personer skulle ha rätt att framföra sådana med körkort för kategori AM.

Kommissionen har ansett att definitionen av jord- och skogsbrukstraktorer inte kan tillämpas på lätta bilar utan att man i stället ska tillämpa definitionen av motorfordon. Då hör de lätta bilarna till tillämpningsområdet för körkortsdirektivet och således kan det inte nationellt föreskrivas krav på körkort för kategori AM och en nedre åldersgräns på 15 år för framförandet av dem.

Förhandlingarna ledde inte till något resultat

Kommunikationsministeriet inledde förhandlingar med kommissionen genast efter att lagen gällande lätta bilar antagits 2018. Efter beslutet hösten 2019 om att ikraftträdandet av lagen som gäller lätta bilar skulle skjutas upp intensifierades förhandlingarna ytterligare i enlighet med vad riksdagen hade förutsatt.

Det har förts intensiva förhandlingar både på politisk nivå och på tjänstemannanivå. Avsikten har varit att i enlighet med kommissionens våren 2020 framlagda alternativ hitta ett sätt att tillåta ibruktagande av lätta bilar i Finland bl.a. genom att i lagstiftningen föreslå element som innebär förbättringar av trafiksäkerheten och på så sätt motivera ett undantag.

Vid förhandlingarna med Finland föreslog kommissionen att Finland ska ansöka om undantag från körkortsdirektivets tillämpningsområde så att det kan föreskrivas nationellt om körrätt i fråga om lätta bilar. Vid förhandlingarna har Finland fört fram konkreta förslag till ändringar i lagen gällande lätta bilar för att svara på kommissionens och de klagandes kritiska anmärkningar.

Med kommissionen diskuterades som utgångspunkt en modell där det för ett körkort med begränsningar, som krävs för framförande av lätta bilar, nationellt så långt det är möjligt ska föreskrivas samma undervisnings- och examenskrav som för ett B-körkort som krävs för framförande av en vanlig personbil. Dessutom ska en person efter att ha uppfyllt ålderskraven i praktiken kunna byta sitt begränsade körkort till ett riktigt B-körkort med små tilläggsutbildningskrav och utan väsentliga merkostnader.

Trots att kommissionen i princip ansåg att Finlands förslag var bra, gav den i takt med att förhandlingarna framskred dock inte sitt samtycke till att avvika från bestämmelserna i körkortsdirektivet.

Förhandlingar om långsiktiga lösningar förs när EU-direktivet revideras

Det enda lagliga sättet att göra lätta bilar tillgängliga som transportmedel för ungdomar vore att påverka innehållet i det kommande körkortsdirektivet. Kommissionen har för avsikt att revidera körkortsdirektivet under de närmaste åren. Avsikten är att kommissionens offentliga samråd om körkortsdirektivet ska inledas ännu under hösten 2020. Ett förslag till lagstiftning lämnas eventuellt i början av 2021.

Vid revideringen av direktivet har Finland goda förutsättningar att erbjuda kommissionen konkreta förslag och lösningar för att se till att unga förare rör sig tryggt. Europeiska unionens lagstiftningsförfarande tar i sig i genomsnitt 1–2 år efter det att kommissionen har lagt fram sitt förslag till rättsakt. Dessutom ska den tid som krävs för det nationella genomförandet beaktas.

En aktiv och förutseende kontakt med kommissionen för att påverka den kommande EU-lagstiftningen har redan inletts och kommer att fortsätta under revideringsprocessen för körkortsdirektivet.

Vad händer härnäst?

Remisstiden går ut den 31 augusti 2020. Alla organisationer och medborgare kan lämna remissyttranden på webben på www.utlåtande.fi eller via e-post till kirjaamo@lvm.fi.

Efter remissbehandlingen fortsätter beredningen av ärendet som tjänsteuppdrag.

Ytterligare information:

Sini Wirén, enhetsdirektör, tfn 040 507 0916.

Mari Starck, specialsakkunnig, tfn 050 478 1164