Utfärdande av normer för transport av farliga ämnen blir Trafis ansvar

Pressmeddelande 13.12.2013 10.13 fi sv

Utfärdandet av tekniska föreskrifter och normer gällande transport av farliga ämnen (TFÄ) i fråga om väg- och järnvägstransporter överförs från kommunikationsministeriet till Trafiksäkerhetsverket Trafi.

Även tekniska uppgifter som rör utfärdandet av normer, såsom beviljande av undantagstillstånd, överförs till Trafi.

I fortsättningen kommer föreskrifter av teknisk karaktär gällande alla former av transport av farliga ämnen (väg-, järnvägs-, luft- och sjötransporter) att beredas vid Trafiksäkerhetsverket Trafi. Trafi får befogenheter att utfärda föreskrifter för att trygga och utveckla transporterna av farliga ämnen.

Den allmänna styrnigen och utvecklingen av TFÄ-verksamheten samt beredningen av lagstiftning gällande TFÄ-transporter förblir dock fortsättningsvis på kommunikationsministeriets ansvar.

Regeringen föreslog den 12 december 2013 att ändringen av lagen om transport av farliga ämnen ska stadfästas. Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2014.

Överföringen av befogenheten att utfärda normer och föreskrifter om transport av farliga ämnen grundar sig på den reform av ämbetsverken inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde som genomfördes 2010. I samband med reformen grundades Trafiksäkerhetsverket vars uppgifter bland annat blev att sörja för den allmänna säkerheten inom trafiksystemet samt utveckla säkerheten och den därmed samhörande övervakningen. Dessutom ansvarar verket för myndighetsuppgifter i anknytning till trafiksystemet.

Avsikten med lagstiftningen om transport av farliga ämnen är att förhindra eventuella skador som transporten orsakar människor, miljön eller egendom. Lagen omfattar bland annat både olika transportparters och myndigheters ansvar och förpliktelser.

Ytterligare information:

Tiina Ranne, regeringssekreterare, tfn 0295 34 2004