Utkast till lag om sambyggnad och samutnyttjande av infrastrukturnät på remiss

Nyhet 30.06.2015 08.33 fi sv

Optisk fiber (Bild: Rodeo)

Regeringen vill främja byggandet av snabba kommunikationsnät genom en lag om sambyggnad och samutnyttjande. Lagpropositionens mål är också enhetligare förfaranden.

Den föreslagna lagen förpliktar ägare och innehavare av kommunikations-, energi-, vattentjänst- och trafiknät att tillgodose andra nätaktörers skäliga begäran om samutnyttjande av konstruktioner som hör till näten eller om sambyggnad av nät. Den andra parten i den typ av samarbete som föreskrivs genom lagen bör dock alltid vara ett teleföretag.

Enligt lagpropositionen ska dessutom nätaktörer och myndigheter vara skyldiga att genom en central informationstjänst tillhandahålla allmänt tillgänglig information om nät och kommande nätprojekt.

Enligt propositionen ska Kommunikationsverket ansvara för tvistlösning i samarbetsfrågor.

Enligt propositionen ska interna kommunikationsnät i fortsättningen byggas i nya byggnader och byggnader som renoveras.

Ett ordentligt internt nät höjer värdet på byggnaden och fungerar som en satsning på framtiden, eftersom ett snabbt bredband och störningsfria elektroniska tjänster kräver ett effektivt kommunikationsnät.

Propositionen med förslag till lag om sambyggnad och samutnyttjande har skickats ut på remiss. Remisstiden löper ut den 10 augusti 2015.

Genom den förslagna lagen genomförs även Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/61/EU om åtgärder för att minska kostnaderna för utbyggnad av höghastighetsnät för elektronisk kommunikation.