null Utkast till strategin för sjötrafiken för kommentarer

Utkast till strategin för sjötrafiken för kommentarer

Nyhet 03.02.2014 13.15 fi sv

Skepp (Foto: Rodeo)

Beredningen av strategin för sjötrafiken under ledning av kommunikationsministeriet är på slutrakan. Strategiutkastet kan kommenteras den 3-14 februari varefter nödvändiga justeringar görs.

Sjöfarten är av stor betydelse för Finlands utrikeshandel och konkurrens. Målet med strategiarbetet har varit att skapa en helhet som tjänar Finlands ekonomi, näringsliv och sysselsättning samt beaktar de nya miljönormerna. Strategin är också en helhetssyn över hur de finska sjötransporternas och sjönäringarnas funktionsförmåga tryggas i framtiden.

Strategin innehåller en vision om hur den finska sjötrafiken ser ut år 2030. Dessutom presenteras de åtgärder som krävs för att nå målet.

Det övergripande temat för strategin för sjöfarten är sjötransporter och näringslivets konkurrenskraft, i synnerhet med avseende på trafiksystemets funktionssäkerhet och kostnadseffektivitet. Under beredningen har man också utrett utbildningen och sysselsättningen inom sjöfarten, vintersjöfarten, främjandet av användningen av ren teknologi och alternativa bränslen inom sjöfarten, framtidsutsikterna för sjöklustret, säkerhets- och miljöfrågor i Östersjöområdet och tyngdpunkter inom det internationella samarbetet.

Strategin för sjötrafiken finns att läsa på ministeriets webbplats på adressen:
http://www.lvm.fi/web/hanke/meriliikennestrategia (på finska).

Möjlighet att kommentera ges den 3-14 februari 2014. Kommentarer kan sändas per e-post till ministeriets registratorskontor på adressen: kirjaamo@lvm.fi.

Beredningsarbetet har gjorts gemensamt

Beredningen av strategin för sjötrafiken har genomförts öppet och i brett samarbete. Aktörer, organisationer och kunder inom sjöfarten har deltagit i beredningens alla skeden. Strategiarbetet har styrts av en arbetsgrupp med representanter från de flesta ministerierna och de flesta ämbetsverken inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde.

Förutsättningarna för tryggandet av sjöfarten är inskrivna i regeringsprogrammet och strategin ingår i åtgärderna för den trafikpolitiska redogörelsen.

Strategin är avsedd att färdigställas före den 10 mars 2014.

Ytterligare information

trafikråd Piia Karjalainen, tel. 0295 34 2303
regeringsråd Lolan Eriksson, tel. 0295 34 2493