null Utländska körkorts giltighet utvidgas

Utländska körkorts giltighet utvidgas

Pressmeddelande 11.01.2018 13.35 fi sv en

Från och med början av februari är det tillåtet att köra i Fastlandsfinland med alla utländska körkort utfärdade i en stat som Finland erkänt.

Ändringen gäller andra körkort än sådana som utfärdats i en EU- eller EES-medlemsstat och de stater som tillträtt de internationella konventioner om vägtrafik som ingåtts i Genève och Wien. Andra utomlands utfärdade körkort godkänns för körning i Finland utom på Åland i ett år efter körkortsinnehavarens inresa i landet, förutsatt att körkortet är i kraft i det land som utfärdat det och att det uppfyller vissa formkrav.

Uppgifterna i körkortet ska vara skrivna med latinska bokstäver och av körkortet ska framgå körrätt, alltså vilka fordon det ger rätt att köra. Alternativt ska körkortet åtföljas av motsvarande uppgifter översatta till finska, svenska, norska, danska, engelska, tyska eller franska av en auktoriserad translator eller någon annan tillförlitlig aktör. Om körkortsinnehavaren har antecknats i befolkningsregistret anses körkortet vara giltigt för körning från och med den dag då anteckningen i befolkningsregistret gjordes.

För att förhindra körkortsturism är ett villkor för att körkortet ska vara giltigt att personen inte var varaktigt bosatt i Finland när körkortet utfärdades.

Regeringen framställde den 11 januari att ändringen av körkortslagen stadfästs. Avsikten är att republikens president stadfäster lagen fredagen den 12 januari.

Mer information:

Eija Maunu, regeringsråd, tfn 0295 342 571.