null Utredning: 3G-mobilkommunikationsnät i nästan alla kommuner

Utredning: 3G-mobilkommunikationsnät i nästan alla kommuner

Pressmeddelande 27.01.2010 12.30 fi sv

Täckningen för den tredje generationens (3G) mobilkommunikationsnät har under de senaste åren förbättrats snabbt. I november 2009 låg 331 kommuner på det område där 3G-nät är tillgängliga, vilket utgör 95 procent av kommunerna.

Endast 17 kommuner saknar ännu helt 3G-nät. I maj 2008 låg endast 214 kommuner, alltså drygt hälften, inom 3G-nätets täckningsområde.

På det område som täcks av 3G-näten bor minst 90 procent av befolkningen. Av markytan täcker näten över 35 procent. Den yta som täcks av nätet varierar klart mellan de olika telebolagen, mellan 17 och 35 procent.

I de flesta kommunerna kan användarna välja mellan 3G-förbindelser från tre konkurrerande operatörer. Nätet täcker visserligen ofta endast kommunens tätortsområden.

De här uppgifterna framgår ur kommunikationsministeriets utredning över hushållens regionala tillgång till teletjänster under 2009. Då den nu publicerade utredningen gjordes var antalet kommuner 348.

Teletjänsternas tillgänglighet har undersökts med omkring två års mellanrum sedan år 2002. Den föregående undersökningen gjordes på våren 2008.


Bredband är tillgängligt
för 99 procent av hushållen

Cirka 99 procent av hushållen ligger inom räckhåll för bredbandstjänster. Det är lika många som vid den föregående utredningen. Däremot finns det ett klart större antal konkurrerande tekniska lösningar för bredbandet än det fanns 2008.

Utbudet på bredbandsanslutningar är bäst i Östra Nyland, Nyland, Päijänne-Tavastland och hela Österbotten. Operatörerna meddelade att tjänsten i praktiken är tillgänglig för alla hushåll i de här landskapens samtliga kommuner.

Den lägsta tillgängligheten till bredband fanns i Lappland, men också där nådde bredbandet minst 80 procent av hushållen. I Kajanaland och Mellersta Österbotten var tillgängligheten över 95 procent.


Utbudet av trådlösa förbindelser
har förbättrats i kommunerna

Tillgängligheten till trådlösa bredbandsanslutningar och fiberanslutningar har förbättrats avsevärt i kommunerna. Nu är det möjligt att få en trådlös bredbandstjänst i cirka 96 procent av kommunerna, då det för ett och ett halvt år sedan var möjligt i endast 84 procent av kommunerna.

Också tillgången till fiberanslutningar har klart förbättrats. Nu finns det utbud i cirka 40 procent av kommunerna, medan procentandelen i den föregående utredningen var 31.

Det förbättrade utbudet av alternativa lösningar beträffande anslutningstekniken har ökat hushållens valmöjligheter.

Våren 2008 hade tio procent av kommunerna ett utbud av endast en teknisk lösning för bredbandsanslutning, medan de här kommunerna nu är endast fem, alltså drygt en procent av kommunerna.


Inga betydande förändringar beträffande
tillgången på fasta telefonanslutningar

Beträffande utbudet och tillgången på lokal-, fjärr- och utrikessamtal över det fasta telefonnätet har det inte skett några betydande förändringar under de senaste åren.

Tjänsterna går åtminstone tills vidare att få på olika håll i landet, trots att användningen av det fasta nätet klart har minskat. Trots att antalet användare har sjunkit har antalet företag som erbjuder lokal- och fjärrsamtalstjänster vuxit.

Hushållen erbjuds IP-samtalstjänster (VoIP), där samtalen helt eller delvis överförs i nät som baserar sig på internet-protokollet (IP). Många telebolag erbjuder IP-samtal tillsammans med bredbandstjänsterna och då får användaren båda tjänsterna för samma fasta månadsavgift.

Ytterligare information
konsultativa tjänstemannen Rainer Salonen, tfn (09) 160 28395 eller 0400 812508