Utredningarna om placeringen av trafikförvaltningen inleds

Pressmeddelande 09.12.2008 14.57 fi sv

Kommunikationsministeriet har satt igång arbetet för att utreda placeringen av de nya ämbetsverken inom trafikförvaltningen, trafikledsverket och trafiksäkerhetsverket.

Som placeringsorter för det kommande trafikledsverket jämför man förutom huvudstadsregionen Villmanstrand och Rovaniemi. För trafiksäkerhetsverkets del jämför man som placeringsorter förutom huvudstadsregionen Kuopio och Kouvola.

Beträffande trafiksäkerhetsverket utreder man dessutom en regionalisering av funktionerna inom sjösäkerheten till Kotka. För trafikledsverkets del utreder man också en decentraliserad modell, där trafikledsverkets tekniska tjänsteuppdrag utregionaliseras till Rovaniemi eller Villmanstrand.

Trafikledsverkets personal kommer att omfatta cirka 690 personarbetsår och trafiksäkerhetsverkets personal cirka 540 personarbetsår. Totalt omkring 200 personer sköter tekniska tjänsteuppdrag vid trafikledsverket.

De orter som valts med i jämförelsen mellan placeringsorter anses stöda verksamheten vid de nya verken enligt de anvisningar som ges om regionalisering. På orterna finns kunnande, undervisning och andra branschaktörer som anknyter till ämbetsverkens verksamhet. Besluten om var de nya ämbetsverken placeras fattas då utredningen blivit klar på våren 2009.

Efter konkurrensutsättning valdes konsultbyrån Net Effect Oy, som ligger utanför statens förvaltning, till att genomföra utredningen av placeringsorterna.

Ministerarbetsgruppen för förvaltning och regional utveckling beslutade den 26 november 2008 att Sjöfartsverkets farledsfunktioner, Vägförvaltningen och Banförvaltningscentralen slås ihop till ett nytt trafikledsverk samt att Fordonsförvaltningscentralen, Järnvägsverket , Luftfartsförvaltningen och Sjöfartsverkets funktioner inom sjösäkerhet slås ihop till ett nytt trafiksäkerhetsverk. De nya ämbetsverken inleder sin verksamhet den 1 januari 2010.

Genom att slå ihop verken strävar man bl.a. till en övergripande beredning av trafikpolitiken och en skärpning av genomförandet av den samt en mer helhetsinriktad skötsel än för närvarande av säkerhetsfrågorna i trafiken. Dessutom väntar man sig att ämbetsverkens verkningskraft och effektivitet förbättras och genom att funktionerna bättre än för närvarande passas ihop tror man att det bildas synergifördelar och inbesparingar. Genom att man slår ihop ämbetsverken kan man också förstärka det nationella och regionala perspektivet på trafiksystemen samt förbättra produktiviteten i förvaltningen. Samtidigt väntar man sig att den service trafiktjänstens kunder får förbättras, då de behov hela rese- och transportkedjan har ses som helheter i de nya ämbetsverken.

Ytterligare information:
specialmedarbetare Kari Jääskeläinen, tfn (09) 160 28325 eller 044 0581 030
överdirektör Juhani Tervala, tfn (09) 160 28482 eller 050 552 7260