null Utredningen av ändringsbehoven i fråga om luftfartslagen fortsätter

Utredningen av ändringsbehoven i fråga om luftfartslagen fortsätter

Pressmeddelande 03.09.2020 10.14 fi sv en

(Foto: Shutterstock)

Kommunikationsministeriet börjar utreda de ändringsbehov i fråga om luftfartslagen som framkommit i samband med beredningen av genomförandet av EASA-förordningen om säkerhet inom det civila luftfartsområdet. Dessutom utreds vilka nationella ändringar och preciseringar det finns skäl att göra i regleringen. Ändringarna kommer huvudsakligen att vara tekniska eller beröra bara en begränsad grupp luftfartsaktörer.

Riksdagen godkände de lagstiftningsändringar som kompletterar EASA-förordningen i juni 2020.

Föremål för bedömningen är nu bl.a. teknisk lagstiftning om kontroll av luftfartygs luftvärdighet, överföringen av behörigheten till Transport- och kommunikationsverket i fråga om beviljande av flygplatsunderstöd, behovet av drifttillstånd för historiska luftfartyg, förhållandet mellan luftfartsförseelser och straffbestämmelser i strafflagen samt ingripandet i obemannade luftfartygs färd i närheten av flygplatser.

I projektet fortsätter man också att bedöma de nationella regleringsbehoven i fråga om den obemannade luftfarten och stöder utvecklingen och ett tryggt ibruktagande av ny teknik och digitala verksamhetssätt.

I utredningsarbetet och beredningen av ändringarna hörs de parter som berörs av ändringarna i bestämmelserna. Enligt planerna avses förslagen till ändring av lagstiftningen överlämnas till riksdagen sommaren 2021.

Bakgrund

I samband med beredningen av de lagstiftningsändringar som godkändes i juni framkom också andra behov av att utveckla lagstiftningen än de som hänför sig till EASA-förordningen. Kommunikationsutskottet konstaterade i sitt betänkande om propositionen att det anser det vara viktigt att de utvecklingsbehov i fråga om luftfartslagstiftningen som framförts vid utskottssammanträdet i fortsättningen bedöms i processen för utveckling av lagstiftningen.

Regleringen om luftfartssäkerhet har till stor del harmoniserats genom förordningar som är direkt tillämpliga i EU och som grundar sig på internationella säkerhetsrekommendationer.

Ytterligare information:

Veikko Vauhkonen, överinspektör, tfn 050 477 7176

Twitter @VVauhk