null Utredningen om trafiknätet offentliggörs nästa vecka som underlag för öppen diskussion

Utredningen om trafiknätet offentliggörs nästa vecka som underlag för öppen diskussion

Pressmeddelande 12.01.2017 08.25 fi sv

Kommunikationsministeriets förslag till utredning om hur trafiknätet ska utvecklas offentliggörs torsdagen den 19 januari 2017. Efter offentliggörandet skickas förslaget på en omfattande remiss och samtidigt öppnas också en diskussion på adressen www.dinasikt.fi.

Kommunikationsministeriet har under ledning av minister Anne Berner utrett möjligheterna att bilda ett eventuellt trafiknätsbolag. Regeringen beslutade inleda utredningen i april 2016 i samband med att den godkände planen för de offentliga finanserna.

Statens medel räcker inte till för att upprätthålla och utveckla trafiknätet i Finland

I utredningsprojektet har man undersökt om ett bolag med statliga specialuppgifter kan svara för utvecklingen av väg-, ban- och farledsnätet.

Bakgrunden till utredningen är behovet att åtgärda den kroniskt otillräckliga finansieringen av trafiknätet, att finna lösningar för att minska utsläppen från trafiken och att skapa förutsättningar för digitaliseringen av trafiken och uppkomsten av nya typer av tjänster inom trafik och transport.

- I deras nuvarande form är trafiklederna en utgiftspost i budgeten som konkurrerar med andra nödvändiga utgifter som staten har att täcka. Om vi inte gör något för att ändra situationen växer reparationsskulden, nya trafikprojekt förblir ogenomförda och våra chanser att få EU-finansiering för trafikledsinvesteringar i Finland försämras ytterligare, säger kommunikationsminister Anne Berner.

Bolaget avses finansiera sin verksamhet bland annat med avgifter som tas ut för användningen av trafiknätet. Den totala betalningsbördan för trafikanterna kommer inte att växa, eftersom man samtidigt kommer att sänka de nuvarande skatterna och avgifterna inom trafik och transport (bl.a. bilskatten och fordonsskatten).

Ingen obligatorisk övervakning av medborgarna

- I samband med utredningen har det förts en livlig debatt om den övervakning av fordon som hänför sig till avgifterna. Meningen är inte att övervaka medborgarna. En avgift som grundar sig på tid kräver inga övervakningsanordningar. Vid sidan av den tidsbaserade avgiften är det möjligt att i ett senare skede erbjuda även paket som baserar sig på de det körda antalet kilometer. För trafikanterna är systemet valbart. Informationssäkerheten och integritetsskyddet i den kilometerbaserade avgiftsmodellen säkerställs genom lag, försäkrar Berner.

I utredningen föreslås det att reformen införs i etapper så att bolaget från och med ingången av 2018 ska ansvara för vägnätet. I fråga om farlederna och bannätet behövs ytterligare utredning. Målet är att de ska omfattas av bolagets verksamhet vid ingången av 2019.

Ytterligare information:

Juhapekka Ristola, överdirektör, tfn 0295 342 348, 040 078 8530