null Utredningsmannen: Inte nödvändigt att ta med tidningsdistribution i de samhällsomfattande tjänsterna

Utredningsmannen: Inte nödvändigt att ta med tidningsdistribution i de samhällsomfattande tjänsterna

Pressmeddelande 16.03.2010 18.07 fi sv

Utredningsmannen Harri Pursiainen, som klarlägger hur tidningsdistributionen ska utvecklas, överlämnade den 16 mars 2010 sin mellanrapport beträffande postlagen till kommunikationsminister Suvi Lindén.

Postarbetsgruppen har föreslagit att förpliktelsen att tillhandahålla samhällsomfattande posttjänster ska göras lättare. Enligt utredningsmannen ökar det posttjänsternas kostnadseffektivitet och stöder också samtidigt en ekonomisk tidningsdistribution.

Den centrala frågan då det gäller bestämmelserna om tidningsdistribution är om distributionen hör till tillämpningsområdet för postlagen. Ifall den omfattas av lagen kan man reglera distributionens tjänstenivå och priser, på samma sätt som man reglerar distributionen för vanliga brev. Ifall tidningsdistributionen inte omfattas av lagen, gäller inte de särskilda reglerna för postverksamheten.

Enligt utredningsmannen är det inte nödvändigt att ta med tidningsdistributionen i postlagstiftningen och de samhällsomfattande tjänsterna.

- Eftersom tidningsförläggarna har en bättre förhandlingssituation än konsumenter och andra som anlitar samhällsomfattande tjänster behöver de inte skydd av en särskild lagstiftning. Den allmänna konkurrenslagstiftningen skyddar tidningsdistributionen för missbruk till följd av en dominerande marknadsposition. I tolkningspraxis av grundlagen har viljan varit att tidningsdistributionen hör till yttrandefrihetens område och det kan man inte reglera, säger Pursiainen.

- Då direktivets och lagens villkor uppfylls är det för en kostnadseffektiv tidningsdistribution nödvändigt att kostnaderna för samhällsomfattande tjänster ersätts till tjänsteföretaget enligt den mekanism som föreskrivs i postlagen. Det främjar en sund och kostnadseffektiv marknad för tidningsdistribution att de postföretag som kommer in på marknaden är tvungna att delta i kostnaderna för de samhällsomfattande tjänsterna, konstaterar utredningsmannen.

Under den fortsatta beredningen av lagen bör man enligt utredningsmannen särskilt granska om tidningsförlagens tillgång till postföretagens distributionstjänster bör säkras med ett striktare regelverk. Man bör också fästa uppmärksamhet vid prissättningens transparens.

- Förtroendet för prissättningens transparens i Itella Abp skulle öka om man bolagiserade den del som producerar basposttjänster till ett eget bolag, säger utredningsmannen.

Beträffande de prissättningsfrågor som anknyter till lagberedningen uppmanar utredningsmannen att noggrant lyssna till Kommunikationsverket, till dem som anlitar distributionstjänster för tidningar och till potentiella nya postföretag.

- Då den nya postlagen trätt i kraft bör man genast inleda en uppföljning av konkurrenssituationen. Man bör också förbereda sig på att postföretagen enligt givna regler ska kunna använda de tjänster som upprätthållaren av postnätet producerar, säger utredningsmannen.

Utredningsmannen ska i sitt arbete få fram och skissa upp lösningar för att utveckla postverksamheten, olika slag av distribution och logistik, som säkrar utbudet av tjänster i synnerhet i glesbygdsområden. Utredningsarbetet ska vara klart den 31 maj 2010.

Lösningarna ska i måna möjlighet säkra en regelbunden hembärning av tidningar på ett kostnadseffektivt sätt i hela landet och kunna genomföras senast under år 2011.

Ytterligare information:
kanslichef Harri Pursiainen, tfn (09) 160 28389, 0500 787 742