Utredningsmannen: Intelligent trafik formar trafikpolitiken

Nyhet 19.11.2009 17.21 fi sv

Intelligent trafik kommer starkt att forma trafikpolitiken under hela nästa årtionde. Den intelligenta trafikens viktigaste inverkan är att den gör det möjligt att flytta över uppmärksamheten från byggande och underhåll av trafiknät till att få resor och transporter att fungera. Med intelligent trafik kan man förutom trafikpolitik stöda också strävanden inom politiken för informationssamhället lika väl som klimat- och miljöpolitik.

Också den reform av trafikförvaltningen som genomförs från början av 2010 vidgar det traditionella sättet att se trafikleder till att omfatta hela trafiksystemet.

De här linjedragningarna gör kommunikationsministeriets kanslichef Harri Pursiainen i sitt förslag till nationell strategi för intelligent trafik, som han den 18 november överlämnade till trafikminister Anu Vehviläinen.

I nästa regeringsprogram borde riktlinjer dras upp för målsättningar och åtgärder beträffande den intelligenta trafiken samt för de resurser som krävs för genomförandet. I den trafikpolitiska redogörelsen år 2011 bör intelligent trafik granskas som en central del av trafikpolitiken.

Målet med strategin är att Finlands trafiksystem år 2020 ska höra till de effektivaste och mest avancerade i världen. Trafiken är också smidigare, miljövänligare och tryggare.

En uppdaterad situationsbild av trafiken som omfattar alla trafikformer, trådlösa terminaler samt tjänster som utnyttjar positioneringsteknik kommer att underlätta medborgarnas vardag. Dessutom ökar de trafiksäkerheten, förbättrar arbetets produktivitet, effektiverar företagens logistik och erbjuder företagen nya former av affärsverksamhet.

Strategin är konkretiserad till 13 föreslagna projekt inom intelligent trafik. De totala kostnaderna för att genomföra dem under perioden 2010-2015 beräknas till cirka 400 miljoner euro.

Av summan föreslås statens andel bli 324,8 miljoner euro, av vilken största delen kommer från KM:s huvudtitel. Om anslagen för statens väghållning hålls på den nuvarande nivån motsvarar det 3,8 procent av den summan. Kommuner och företag föreslås delta i finansieringen med 20 miljoner euro och konsumenterna med 35 miljoner.