null Vinterväghållningen får omgående ett extra anslag på två miljoner euro

Vinterväghållningen får omgående ett extra anslag på två miljoner euro

Pressmeddelande 15.02.2018 07.25 fi sv

KOMMUNIKATIONSMINISTERIET OCH TRAFIKVERKET

Vinterunderhållet av vägnätet anvisas omgående ett extra anslag på två miljoner euro. Finansieringen beviljas som en del av kommunikationsministeriets och Trafikverkets gemensamma program för att effektivisera vinterväghållningen.

- Vi vidtar nu snabbt åtgärder för att trygga säkerheten och smidigheten i vägtrafiken och för att förbättra den nuvarande situationen. Vinterns väderförhållanden har varit exceptionellt svåra för både väghållningen och trafiken. Vi har fått mycket respons om vägarnas skick av både enskilda trafikanter och företag. Vi måste bereda oss på att de snabba ändringarna i väglaget är ett stadigvarande fenomen, säger kommunikationsminister Anne Berner.

Nivån på vinterväghållningen förbättrades redan i början av året på över 600 vägkilometer när underhållsklassen på de viktigaste vägsträckorna höjdes. Vägarna valdes ut i hela landet enligt hur viktiga de är. Höjningen innebär en årlig tilläggssatsning på ca 0,5 miljoner euro på vinterunderhållet.

Trafikverket höjer ännu i vinter nivån på vinterunderhållet genom att höja underhållsklassen på uppskattningsvis 700–1 400 vägkilometer främst på den lågtrafikerade delen av trafiknätet. Dessutom anvisas tilläggsfinansiering för sandningsentreprenader och för specifika underhållsåtgärder särskilt på vägar som trafikeras av tunga fordon. En del av finansieringen används till att effektivisera kvalitetskontrollen. De finansierade objekten väljs i samarbete med närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna).

Den höjda nivån på vinterväghållningen finansieras genom interna överföringar så att två miljoner euro av det anslag som reserverats för vägbeläggning används för vinterunderhåll av vägar. Till följd av överföringen minskar beläggningsarbetena på några tiotals vägkilometer.

Bättre vinterväghållning även under kommande år

Utöver de snabba åtgärder som nu vidtas har man också fastställt en del långsiktiga åtgärder för att höja nivån på väghållningen även under kommande år.

Trafikverket och NTM-centralerna strävar efter att effektivisera övervakningen av väghållningen och att i allt större utsträckning utnyttja digitaliseringen, informationssystem och ny teknik. I och med reformen av landsvägslagen ökar den lagstadgade övervakningen av väghållningen och införs bestämmelser om nivån på underhållet av landsvägar.

I samband med reformen av riktlinjerna för vinterväghållningen fastställs principerna för ändringarna i kvalitetskraven. Dessutom vill man så effektivt som möjligt svara mot de förändrade klimatförhållandena och tillgodose kundernas förväntningar med den finansiering som finns att tillgå.

I den konkurrensutsättning som inleds hösten 2018 tas det för väghållningen fram en ny modell för entreprenader. I den nya modellen betonas samarbetet mellan beställaren och entreprenören, snabbare förmåga att reagera på ändringar i verksamhetsmiljön och öppenhet i hela entreprenörskedjan. Ett fast totalpris får ge vika för ett målpris, vilket innebär att betalning utförs enligt utfall. De första entreprenaderna enligt den nya modellen inleds hösten 2019. Den nya modellen kommer att synas i medborgarnas vardag och resultera i säkrare transporter delvis redan vintern 2019–2020

Situationen inom vinterväghållningen av landsvägar kan följas på Trafikverkets webbplats på adressen liikennetilanne.liikennevirasto.fi

Ytterligare information:

Ari-Pekka Manninen, enhetsdirektör, kommunikationsministeriet, tfn 050 594 2679

Otto Kärki, sakkunnig på väghållning och digitalisering, Trafikverket, tfn 050 430 4705