Trafik- och kommunikationspolitiken

Ministeriet har som mål att

  • utveckla lagstiftningen så att den gör det möjligt att ta fram nya tjänster
  • med hjälp av innovativa tjänster upprätthålla välfärden och skapa hållbar tillväxt och en nationell konkurrensfördel
  • göra det möjligt att utnyttja informationen för att ta fram nya tjänster och ny affärsverksamhet
  • säkerställa att trafik- och kommunikationsnäten skapar förutsättningar för utveckling och förnyelse i samhället

Ministeriets uppgifter

Ministeriet bereder politiska och strategiska frågor och riktlinjer som rör ministeriets verksamhetsområde. Beredningen sker öppet och i samarbete med intressenter.

Målet med trafik- och kommunikationspolitiken är att lagstiftningsvägen säkerställa att medborgarnas vardag fungerar och att information, varor och människor kan röra sig. Det hör också till ministeriets uppgifter att upprätthålla näringslivets konkurrenskraft och att bromsa klimatförändringen med hjälp av åtgärder på ministeriets förvaltningsområde.

Fungerande trafik- och kommunikationstjänster hör till grundstenarna i samhället. Tjänsterna bygger allt oftare på information, och plattformen för informationen är olika nät inom trafik och kommunikation.

En innovationsbenägen lagstiftning skapar förutsättningar för marknadsbaserad serviceproduktion och nya affärsidéer.

Trafik- och kommunikationspolitiken i regeringsprogrammet

Digitalisering är ett genomgående tema i statsminister Juha Sipiläs regeringsprogram. På kommunikationsministeriets förvaltningsområde går de viktigaste spetsprojekten ut på att stärka förutsättningarna för digitalisering.

Den digitala brytningen påverkar den finländska vardagen. Syftet med de projekt som genomförs i enlighet med regeringsprogrammet och lagstiftningen är att ändra på verksamhetssätten och att svara på den strukturella omvandlingen i samhället. På detta sätt kan vi främja välfärden.

Målet är att tillhandahålla tjänster inom trafik och kommunikation på marknadens villkor och på ett användarvänligt sätt. De olika tjänsterna bör passa ihop med varandra och bilda en fungerande helhet.

Ministeriet styr förvaltningsområdet

Styrningen av förvaltningsområdet är en av kärnuppgifterna inom trafik- och kommunikationspolitiken. På ministeriets förvaltningsområde finns följande ämbetsverk och inrättningar: Trafikverket, Trafiksäkerhetsverket Trafi, Kommunikationsverket och Meteorologiska institutet. Ministeriet styr ämbetsverken och inrättningarna och svarar för att deras mål och verksamhet står i linje med regeringsprogrammet.

Utöver detta svarar ministeriet också för ägarstyrningen av Air Navigation Services Ab, Cinia Ab och Finrail Ab.

Styrningen av förvaltningsområdet är en av kärnuppgifterna inom trafik- och kommunikationspolitiken. Ämbetsverk och inrättningar inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde är Transport- och kommunikationsverket, Trafikledsverket och Meteorologiska institutet. Ministeriet styr ämbetsverken och svarar för att inrättningarnas mål och verksamhet står i linje med regeringsprogrammet.

Ministeriet svarar också för ägarstyrningen av Traffic Management Finland Ab och Cinia Ab. Bolagen har samhälleliga uppgifter.

Traffic Management Finland är en koncern med specialuppgifter som helt och hållet ägs av staten. Koncernen producerar tjänster för trafikstyrning och trafikledning inom alla trafikformer.

Cinia Ab tillhandahåller intelligenta nät-, moln- och programtjänster. Bolaget betjänar finländska och internationella företag samt samhällets vitala funktioner.

Också Rundradion Ab hör till kommunikationsministeriets förvaltningsområde. Rundradions verksamhet styrs av det förvaltningsråd som riksdagen valt.