Information om brexit inom KM:s förvaltningsområde

Finland och EU har som mål att få till stånd ett utträdesavtal som säkerställer ett organiserat utträde ur unionen för Storbritannien. EU utgår från att utträdesavtalet är den bästa möjliga kompromissen och det enda sättet att säkerställa ett organiserat brittiskt utträde ur unionen.

Om avtalet inte träder i kraft och förhandlingsfristen inte förlängs blir resultatet ett avtalslöst utträde. I det fallet upphör tillämpningen av EU:s grundfördrag och EU-lagstiftningen på Storbritannien med omedelbar verkan.

Europeiska kommissionen har utfärdat flera lagstiftningsförslag, meddelanden och pressmeddelanden om förberedelserna inför Storbritanniens utträde ur EU. I Finland ansvarar varje ministerium och förvaltningsområde för egen del för förberedelserna inför ett avtalslöst utträde.

Den 19 december 2018 lämnade kommissionen förslag till förordningar om luftfart och luftfartssäkerhet samt om godstransporter på väg som ett led i förberedelserna inför att Storbritannien eventuellt lämnar unionen utan ett utträdesavtal.

Förordningarna föreslås gälla under en övergångsperiod för att säkerställa att de grundläggande förbindelserna för luftfart och godstransporter på väg kan fortgå i ett avtalslöst läge efter utträdesdagen. Regeringen lämnade skrivelser till riksdagen om kommissionens förslag till förordningar den 24 januari 2019.

Inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde gäller konsekvenserna av Storbritanniens EU-utträde såväl medborgare som företag och de berör i huvudsak trafik och transport. Den viktigaste enskilda frågan är luftfarten.

Närmare information om konsekvenserna av ett avtalslöst utträde för medborgarna och företagen finns på Transport- och kommunikationsverkets webbplats.