EU-frågor

  1. Styrningen av EU-frågor vid kommunikationsministeriet
  2. Beslutsfattandet i ministerrådet
  3. Beredningen av EU-ärenden i Finland

Kommunikationsministeriet svarar för den nationella beredningen och uppföljningen av EU-ärenden som gäller trafik, transport och kommunikation. I Europeiska unionens råd – även kallat ministerrådet eller bara rådet – representeras Finland av kommunikationsminister Anne Berner. Ministrarna sammanträder antingen i Bryssel eller i Luxemburg.

Utöver de officiella mötena sammanträder ministrarna i regel inofficiellt två gånger per år. De inofficiella mötena hålls i det land som för tillfället är ordförandeland i ministerrådet.

1. Styrningen av EU-frågor vid kommunikationsministeriet

Vid kommunikationsministeriet bereds EU-frågor under ledning av ministern. För varje ärende utses en ansvarig tjänsteman som ska styra och övervaka ärendena och handläggningen av dem under hela processen.

Finlands ståndpunkt i frågor som initieras av EU utformas så att även intressenternas åsikter har beaktats. När det gäller att utforma Finlands ståndpunkt har sekretariatet för EU-ärenden vid statsrådets kansli och Finlands ständiga representation vid Europeiska unionen i Bryssel en viktig roll.

2. Beslutsfattandet i ministerrådet

Vid rådet bereds ärenden som rör transport och kommunikation i arbetsgrupper som består av medlemsstaternas tjänstemän.  I arbetsgrupperna representeras Finland av experter som arbetar vid Finlands ständiga representation vid EU. Därutöver deltar en expert från Kommunikationsministeriet eller dess förvaltningsområde i mötena om det behandlade ärende är av nationellt intresse.

Efter behandlingen i en arbetsgrupp går ärendet vidare till de ständiga representanternas kommitté i dess konstellation Coreper I (Comité des représentants permanents, Coreper I). Här representeras Finland av en ställföreträdare för den ständiga representanten.

Efter behandlingen i Coreper förs ärendet över till ministerrådet. Frågor som gäller trafik, transport och kommunikation inom EU behandlas i rådet för transport, telekommunikation och energi. Rådet sammanträder fyra gånger om året. Trafik och transport står på agendan i vart och ett av de fyra råden och kommunikationsfrågor med ett halvårs mellanrum, i regel på rådet för transport, telekommunikation och energi i juni och december.

3. Beredningen av EU-ärenden i Finland

Statsrådets kansli svarar för de allmänna riktlinjerna i Finlands EU-politik och samordnar beredningen och handläggningen av EU-ärenden i statsrådet. Finlands EU-politiska riktlinjer fastställs i regeringens EU-ministerutskott under ledning av statsministern.

Riksdagen deltar aktivt i beredningen av trafik-, transport- och kommunikationsfrågor på EU-nivå. Statsrådet informerar riksdagen om lagstiftningsprojekt från EU-kommissionen genom statsrådets skrivelse. Före varje EU-ministerråd behandlas mötesagendan i riksdagens stora utskott, som även kallas för EU-utskottet.