Förvaltningsområdet

  1. Meteorologiska institutet
  2. Trafikverket
  3. Trafiksäkerhetsverket
  4. Kommunikationsverket
  5. Finrail Ab
  6. Air Navigation Services Finland Ab
  7. Rundradion Ab
  8. Cinia Ab

Ämbetsverk

1. Meteorologiska institutet 

Meteorologiska institutet är en service- och forskningsinrättning som producerar information om tillståndet i atmosfären för att främja den allmänna säkerheten och för näringslivets och allmänhetens behov.

Projektwebbsidor

2. Trafikverket 

Trafikverkets verksamhetsområde täcker hela trafiksystemet och alla trafikformer med undantag av luftfarten. Ämbetsverkets uppgift är att se till att Finland har ett trafiksystem som fungerar och som är energieffektivt, miljövänligt och säkert.   

Projektwebbsidor

3. Trafiksäkerhetsverket 

Trafiksäkerhetsverket är den ansvariga förvaltnings- och säkerhetsmyndigheten för reglerings- och övervakningsuppgifter som gäller trafiksystemet. Trafiksäkerhetsverkets uppgift är att främja säkerheten i trafiken och en hållbar utveckling av trafiksystemet. 

Projektwebbsidor

4. Kommunikationsverket

Kommunikationsverket ser till att Finland är ett informationssäkert samhälle, där kommunikationsnäten och kommunikationsmarknaden fungerar effektivt utan störningar och där konsumenten har en tryggad ställning.

Projektwebbsidor

Statliga bolag

5. Finrail Ab

Finrail Oy står i centrum för den finländska järnvägstrafiken. Centrala tjänster är trafikledningen och säkerheten på järnvägarna, trafikplaneringen, verksamheten vid driftcentralerna och passagerarinformationstjänster i anslutning till tågresor. Finrail svarar för regleringen och tryggandet av trafiken på statens bannät. Trafikledarna, som ansvarar för trafikledningen, har fått behörighet som trafikledare i enlighet med Trafiksäkerhetsverkets bestämmelser.

6. Air Navigation Services Finland Ab

Air Navigation Services Finland Ab producerar specialtjänster som hänför sig till flygtrafiktjänsten, såsom luftrumsplanering, områdeskontroll, tjänster för statlig luftfart och flygräddning.

7. Rundradion Ab

Ministeriets förvaltningsområde inbegriper också Rundradion Ab. Rundradions verksamhet styrs av det förvaltningsråd som riksdagen valt. 

8. Cinia Ab

Cinia Ab tillhandahåller intelligenta nättjänster, molntjänster och programtjänster. Bolaget betjänar finländska och internationella företag samt samhällets vitala funktioner.