Tjänster

  1. Mål och uppgifter
  2. Person- och godstrafiken
  3. Kommunikationsmarknaden
  4. Bastjänster inom kommunikation
  5. Koncessioner
  6. Trafik som service

1. Mål och uppgifter

Ministeriet har som mål att

  • säkerställa att medborgarna och företagen enkelt och kostnadseffektivt har tillgång till de resor, kommunikationer och transporter som de behöver
  • utveckla kundinriktade trafik- och kommunikationstjänster 
  • öka välfärden och tillväxten med hjälp av innovativa tjänster

Ministeriets uppgifter

Ministeriet ska se till att det finns bastjänster inom kommunikation och trafik och utveckla marknaden för dem. Detta möjliggörs genom en modern lagstiftning. Ministeriet ska skapa en fungerande marknadsmiljö för utbud och efterfrågan på olika slags tjänster inom trafik och kommunikation. Målet är att utveckla tjänsterna utifrån kundernas behov samt på basis av kunskap och information.

Ministeriet svarar bland annat för tjänster inom persontrafik och logistik, TV- och radioverksamhet, samhällsomfattande posttjänster, utbudet av medieinnehåll och konsumentfrågor.

Ministeriet arbetar aktivt inom EU för att skapa en positiv verksamhetsmiljö och gynnsam reglering för tjänster inom trafik och kommunikation och för att ta ram nya tjänster.

Trafik och transport blir en helhetstjänst

Inom elektronisk kommunikation tillhandahålls tjänster redan nu på marknadens villkor. Tillgången till högklassiga och rimligt prissatta kommunikationstjänster är tryggad genom en princip i lagstiftningen om samhällsomfattande tjänster.

Att säkerställa att marknaden fungerar är särskilt aktuellt inom trafik- och transportsektorn. Avsikten är att trafiken och transporterna ska bli en likadan servicehelhet som kommunikation. Målet är att olika tjänster inom trafik och transport i framtiden ska komplettera varandra och fungera smidigt ihop. Den offentliga sektorns uppgift är att möjliggöra och skapa förutsättningar för verksamheten. Den privata sektorn bär ansvaret för innovationer och serviceutveckling. Finland är föregångare inom detta koncept där trafiken ses som service.

2. Person- och godstrafiken

Kommunikationsministeriet svarar för beredningen av den lagstiftning som gäller tjänster inom järnvägstrafik, luftfart, sjöfart, busstrafik och taxitrafik i Finland och i Europeiska unionen.

Målet är ett tryggt, fungerande och miljövänligt system av trafiktjänster

Ministeriet har i uppgift att främja utvecklingen av trafikmarknaden och uppkomsten av nya, kundinriktade tjänster. Ökad konkurrens leder till effektiva och mångsidiga tjänster. Ministeriet är skyldigt att vid behov trygga basservicen inom trafik genom att upphandla trafiktjänster.

Inom trafik och transport är det högaktuellt med att säkerställa att marknaden fungerar. Syftet med den förestående trafikreformen är att med hjälp av en gemensam lag, lagen om transportservice, harmonisera regleringen mellan olika trafikformer och att avskaffa eventuella hinder för marknadstillträde.

I Finland krävs det tillstånd för yrkesmässig transport av personer mot betalning, och kravet gäller samtliga trafikformer. Närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna) beviljar de tillstånd som behövs inom trafik och transport.

Även godstrafiken är tillståndspliktig. Tillstånd för godstrafik beviljas av NTM-centralen i Södra Österbotten som svarar för förvaltningen av tillstånd för godstrafik i hela landet.

På andra webbplatser

3. Kommunikationsmarknaden

I enlighet med regeringsprogrammet arbetar ministeriet för att skapa en fungerande marknadsmiljö för utbud och efterfrågan på olika slags tjänster inom trafik, kommunikation och digitalisering. På detta sätt föds nya affärsmöjligheter och export samtidigt som serviceutbudet växer.

Kommunikationsmarknaden regleras i avsikt att ta fram teknikneutrala, billiga och täckande tjänster av hög kvalitet.

I Finland är kommunikationsbranschen, och särskilt televerksamheten, sedan länge öppna för konkurrens. Antalet frekvenser i Finland är begränsat, bebyggelsen gles och kommunikationsmarknaden liten, men trots det är kommunikationstjänsterna internationellt sett förmånliga och av god kvalitet.

Mediemarknaden utvecklas med målet att erbjuda den finländska publiken högklassigt innehåll så att den inhemska mediebranschen ska kunna svara mot den internationella konkurrensen.

På andra webbplatser

4. Bastjänster inom kommunikation

Bastjänsterna inom kommunikation omfattar telefoni-, bredbands- och posttjänster samt Rundradion Ab:s televisions- och radioverksamhet.

Ministeriet ska sörja för att alla har tillgång till högklassiga och rimligt prissatta bastjänster inom kommunikation. Nivån på de grundläggande tjänsterna fastställas genom lagstiftning. Vid behov tryggas nivån på en bastjänst med hjälp av offentlig finansiering.

Rundradions allmännyttiga verksamhet

Rundradion Ab har lagstadgade allmännyttiga uppgifter. Rundradion gör program och tillhandahåller tjänster på finska och svenska samt bland annat på samiska, romani och teckenspråk. Rundradions mångsidiga programutbud i television, radio och på nätet ska vara tillgängligt för alla i Finland oberoende av ekonomisk ställning och bostadsort.

Kostnaderna för Rundradions allmännyttiga verksamhet täckts med en rundradioskatt. Skatten fastställs årligen för fysiska personer och samfund i samband med inkomstbeskattningen.

Samhällsomfattande bredband

I Finland har varje konsument och företag rätt att till ett rimligt pris till sin permanenta adress eller till företagets verksamhetsställe få ett felfritt fungerande telefonabonnemang och en bredbandsuppkoppling med hastigheten 2 Mbit/s. Rätten gäller inte sommarbostäder. Ett abonnemang som hör till de samhällsomfattande tjänsterna ska vara sådant att det kan användas för nödtjänster, för att ringa och ta emot inrikes- och utrikessamtal samt för andra sedvanliga telefonitjänster.

Med samhällsomfattande bredband avses en uppkoppling på 2 Mbit/s som ett teleföretag som är skyldigt att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster till ett skäligt pris ska erbjuda permanenta bostäder och företagens verksamhetsställen. Uppkopplingen kan vara fast eller mobil. En uppkoppling med kapaciteten 2 Mbit/s ger tillgång till exempel till bankernas webbtjänster, webbtidningar och andra grundläggande tjänster som fungerar via internet.

Samhällsomfattande posttjänster

Med samhällsomfattande posttjänster avses de i postlagen föreskrivna bastjänsterna som ska vara tillgängliga för alla. Lagen garanterar postutdelning fem dagar i veckan, brev- och pakettjänster till rimliga priser och ett nätverk av verksamhetsställen. Kommunikationsverket har utsett Posti Ab till det företag som tillhandahåller de samhällsomfattande tjänsterna.

På andra webbplatser

5. Koncessioner

Nätkoncessioner

För att erbjuda nättjänster i mobilnätet krävs det en koncession. Koncessionerna beviljas av statsrådet.

I fråga om televisionsverksamhet krävs det en nätkoncession för sändningar i antennätet. Koncessionerna beviljas av statsrådet. För kabeltelevisionsverksamhet och satellitförmedlad televisionsverksamhet behövs ingen koncession.

Nätkoncessioner för kortvarig televisionsverksamhet ansöks hos Kommunikationsverket.

För annan användning av radiofrekvenser ansöks radiotillstånd hos Kommunikationsverket.

Programkoncessioner

Det krävs en programkoncession för att utöva televisionsverksamhet i antenntelevisionsnätet. Koncessionerna ansöks hos Kommunikationsverket.

Rundradion (Yle) får bedriva allmännyttig radio- och televisionsverksamhet (public service) utan koncession på de frekvenser som statsrådet har anvisat bolaget.

För radioverksamhet krävs det en programkoncession med undantag för kortvarig och småskalig verksamhet. Radiokoncessionerna beviljas av Kommunikationsverket.

Koncessioner för postverksamhet

Postservice med brevförsändelser kräver koncession. Koncessionerna beviljas av statsrådet.

Koncessionsberoende riksomfattande postverksamhet bedrivs av Posti Ab, vars verksamhetsområde täcker hela landet med undantag för Åland. Esan Kirjapaino Oy, Ilves Jakelu Oy, Esa Jakelut Oy och Alma Manu Oy har beviljats koncessioner för lokal postverksamhet.

Järnvägskoncession

Ett företag som vill bedriva järnvägstrafik på järnvägarna i Finland måste ansöka om koncession hos Kommunikationsministeriet. VR Group Ab har koncession för person- och godstransporter på järnväg. Fennia Rail Oy har koncession för godstransporter i hela bannätet och Ratarahti Oy har koncession för lokala godstransporter. Aurora Rail Oy har koncession för godstransporter. Bolaget får bedriva växlingstrafik på bangårdar på bannätet i Finland.

På andra webbplatser

6. Trafik som service

Inom trafiken arbetar ministeriet för att trafiken på sikt ska ses som en helhetsbetonad service (Mobility as a Service, MaaS). Avsikten är att trafiken och transporterna ska bilda en lika helgjuten servicehelhet som kommunikation. Finland är globalt sett föregångare inom konceptet trafik som service.

För kunderna blir trafiken allt mer en service där fysisk mobilitet och digitala tjänster kombineras till högklassiga dörr-till-dörr-tjänster som motsvarar användarnas behov. Målet är att olika tjänster inom trafik och transport i framtiden ska komplettera varandra och fungera smidigt ihop. Detta innebär en övergripande omvälvning för hela trafiksystemet och samtliga aktörer inom trafiken.

I framtidens trafiksystem deltar trafikanterna aktivt i planeringen av trafiksystemet. Den offentliga sektorn möjliggör omvälvningen och skapar förutsättningar för verksamheten. Den privata sektorn bär ansvaret för innovationer och serviceutveckling.

Att trafiken ändras till tjänster möjliggörs av den tekniska utveckling som har avancerat på bred front. Mobilt bredband, smarttelefoner och andra bärbara smarta apparater med positioneringstjänster har blivit vanliga, och i dag är till och med bilarna intelligenta. Dessutom har informationen intagit en allt centralare roll. Trafikinformation samt infrastrukturen för trafik, transport och datakommunikation har lagt grunden för utvecklingen av trafiktjänster.

På andra webbplatser