Tieto

 1. Tavoite ja tehtävät
 2. Tietoturva ja tietosuoja
 3. Tiedon hyödyntäminen
 4. Liikenteen turvallisuus
 5. Liikenteen automatisaatio

1. Tavoite ja tehtävät

Ministeriön tavoitteena on

 • lisätä tiedon ja avoimen datan saatavuutta ja synnyttää uutta liiketoimintaa
 • edistää automaation ja robotiikan hyödyntämistä
 • varmistaa että palvelut ja verkot ovat käyttäjille turvallisia

Ministeriön tehtävät

 • edistää tiedon saatavuutta
 • luoda sääntelyllä mahdollisuuksia tietoa hyödyntävälle liiketoiminnalle
 • vastata tietovarantoihin ja tiedon käyttöön liittyvän lainsäädännön valmistelusta
 • yksityisyyden suojaan sekä liikenteen ja viestinnän palvelujen turvallisuuteen ja luottamuksellisuuteen liittyvät asiat

Avoin tieto mahdollistaa uudet palvelut

Digitaalisten järjestelmien kehittyessä tiedon kerääminen muuttuu yhä enemmän teolliseksi toiminnaksi. Tiedon avoimuus on edellytys uusien palveluiden syntymiselle.

Avoin tieto ja jatkuvasti kehittyvät suurten tietomassojen analyysimenetelmät tarjoavat merkittäviä mahdollisuuksia niin liikenne- ja viestintäpalveluille, palveluliiketoiminnalle kuin koko yhteiskunnalle.

Ministeriön ja hallinnonalan tavoitteena on vahvistaa käyttäjien luottamusta digitaalisiin palveluihin ja digitaalisiin liiketoimintamalleihin. Liikenteen ja viestinnän uusien palvelujen syntymisen ja turvallisen käytön edellytyksenä on tietoturvan varmistaminen koko toimitusketjussa.

2. Tietoturva ja tietosuoja

Yhä useammat liikenteen palvelut ja lähes kaikki viestinnän palvelut ovat sidoksissa tieto- ja viestintäinfrastruktuurin toimintaan. Liikenne- ja viestintäministeriö vastaa viestintäverkkojen ja -palveluiden tietoturvallisuuteen liittyvästä lainsäädännöstä ja strategiatyöstä.

Tavoitteena on varmistaa ja edistää kansalaisten, elinkeinoelämän ja julkishallinnon luottamusta tietoyhteiskunnan palveluiden turvallisuuteen. Luottamus perustuu muun muassa palveluiden helppokäyttöisyyteen, riittävään yksityisyyden suojan varmistamiseen sekä sisältöjen aitouteen.

Kansallisena tietoturvallisuusviranomaisena toimii Liikenne- ja viestintävirasto 

Sähköisen viestinnän tietosuojaa valvovat Liikenne- ja iestintävirasto ja tietosuojavaltuutettu. Rikosten esitutkinta kuuluu aina poliisin tehtäviin.

Ministeriöstä osallistutaan aktiivisesti Euroopan verkko- ja tietoturvallisuusviraston (ENISA) toimintaan. Virasto toimii jäsenvaltioiden ja EU:n elimien apuna tietoturva-asioissa.  Viraston tavoite on edistää EU:n sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa.

Muualla verkossa

3. Tiedon hyödyntäminen

Internetiin kerääntyy dataa jatkuvasti, valtavia määriä ja useista eri lähteistä, esimerkiksi digitaalisten palveluiden käytöstä ja erilaisista koneista ja laitteista.

Digitalisaatiossa ei ole kyse vain erilaisten teknologisten sovellusten tai uusien palvelujen kehittymisestä, vaan myös niiden laajamittaisesta hyödyntämisestä.

Avoin tieto ja jatkuvasti kehittyvät suurten tietomassojen hyödyntämismenetelmät tarjoavat merkittäviä mahdollisuuksia niin liiketoiminnalle kuin yhteiskunnalle. Julkisen tiedon saatavuus on yhteiskunnan palvelukehityksen ja innovaatiotoiminnan sekä yhteiskunnan läpinäkyvyyden kannalta tärkeä tekijä.

Julkisin varoin kustannetut tietoaineistot kansalaisten ja yritysten käyttöön

Tavoite on, että julkisin varoin kustannetut tietoaineistot olisivat kansalaisten, yritysten ja muiden organisaatioiden käytettävissä. Myös yrityksillä on merkittäviä tietovarantoja. Niiden jakamisella olisi mahdollista entisestään tehostaa tietovarantoihin nojautuvaa sovellus- ja palvelukehitystä.

Suurten tietoaineistojen tehokkaampi hyödyntäminen on yksi hallituksen kärkihankkeen, Digitaalisen liiketoiminnan kasvuympäristön rakentaminen, toimenpiteistä. Hanke keskittyy elinkeinoelämän digitalisaation edistämiseen. 

4. Liikenteen turvallisuus

Liikenne- ja viestintäministeriö valmistelee liikenteen turvallisuutta koskevan lainsäädännön.

Tieliikenteen osalta turvallisuustyön tavoitteena on jatkuva liikenneturvallisuuden parantuminen siten, että liikennekuolemien määrä puolitetaan ja loukkaantumisten määrää vähennetään neljänneksellä vuoteen 2020 mennessä. Vertailukohtana käytetään vuoden 2010 tasoa.

Liikenne- ja viestintäministeriö toimii yhteistyössä muiden ministeriöiden kanssa myös mm. rattijuopumusten torjumiseksi ja liikennevalvonnan tehostamiseksi.

Liikenneturvallisuustyössä hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa esimerkiksi ajoneuvosovelluksissa, vaihtuvassa liikenteenohjauksessa ja kelitiedotuksessa.

Tieliikenteen osalta tärkeimmät liikenneturvallisuustoimijat ministeriön hallinnonalalla ovat Liikenne- ja viestintävirasto, Väylävirasto sekä liikenneturvallisuustyön keskusjärjestö Liikenneturva.

Rautateiden, lentoliikenteen ja merenkulun turvallisuus

Rautatieturvallisuuden valvomisesta sekä rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta vastaa Liikenne- ja viestintävirasto. Turvallisuustyön tavoitteena on, että rautatieliikenne on turvallista ihmisille ja ympäristölle.

Liikenne- ja viestintävirasto vastaa lentoliikenteen turvallisuuteen liittyvistä asioista. Yhteisten eurooppalaisten linjausten mukaisesti tavoitteena on vuotuisten lento-onnettomuuksien ja niissä kuolleiden määrän jatkuva väheneminen liikenteen kasvusta tai ulkopuolisista turvallisuusuhkista huolimatta. Harrasteilmailussa tavoitteena on hyvän turvallisuustason ylläpitäminen.

Merenkulun turvallisuustyön tavoitteena on säilyttää saavutettu hyvä taso. Keskeisenä välineenä tässä työssä on turvallisuuskulttuuri.

Ministeriön hallinnonalalla merenkulusta vastaavat Liikenne- ja viestintävirasto (merenkulun turvallisuus, veneily) ja Väylävirasto (liikennejärjestelmä, väylät).

Merenkulun turvallisuudessa suuressa roolissa on myös kansainvälinen yhteistyö ja sopimukset. Suomenlahden kansainvälisellä merialueella on käytössä alusten valvonta- ja informaatiojärjestelmä (VTMIS). Alusten ilmoittautumisvelvollisuuteen perustuvassa järjestelmässä meriliikennettä valvovat yhdessä Suomi, Venäjä ja Viro.

Muualla verkossa

5. Liikenteen automatisaatio

Liikennepolitiikan tavoite on, että tulevaisuudessa osa liikenteestä on automatisoitua, mikä tarjoaa merkittäviä mahdollisuuksia liikenteen ja kuljetusten turvallisuuden, tehokkuuden ja kestävyyden parantamiseksi.

Ministeriö myös edistää liikenteen automatisaatioon perustuvan liiketoiminnan syntymistä esimerkiksi tukemalla automatisaatioon liittyviä kokeiluja.

Älykkäällä automaatiolla, ja sen lisääntymisellä eli automatisaatiolla, tarkoitetaan modernia robotiikkaa, jossa laite tai järjestelmä kykenee itsenäiseen toimintaan, havainnointiin, oppimiseen ja päätöksentekoon ohjelmistoihin yhdistettävien keinoälyn, sensoreiden ja asioiden internetin avulla.

Liikenteen automatisaation taustalla ovat viestintä- ja ajoneuvoteknologioiden kehitys. Myös tiedon rooli on keskeinen. Liikennetieto sekä liikenne- ja tietoliikenneinfrastruktuuri yhdessä muodostavat alustan liikenteen automatisaatiolle.