Liikenne- ja viestintäpolitiikka

Ministeriön tavoitteena on

  • kehittää lainsäädäntöä niin, että se mahdollistaa uusien palveluiden kehittämisen
  • ylläpitää hyvinvointia ja luoda kestävää kasvua ja kansallista kilpailuetua innovatiivisilla palveluilla
  • mahdollistaa tiedon hyödyntäminen uusien palvelujen ja liiketoiminnan kehittämisessä
  • varmistaa, että liikenne- ja viestintäverkot muodostavat edellytykset yhteiskunnan kehittymiselle ja uudistumiselle

Ministeriön tehtävät

Ministeriö valmistelee toimialaansa liittyvät poliittiset ja strategiset linjaukset ja lainsäädännön. Valmistelu tehdään avoimesti ja yhteistyössä sidosryhmien kanssa.

Liikenne- ja viestintäpolitiikan päämääränä on lainsäädännön keinoin turvata kansalaisten toimiva arki ja tiedon, tavaroiden ja ihmisten liikkuminen. Ministeriön tehtävänä on myös pitää yllä elinkeinoelämän kilpailukykyä ja hillitä ilmastonmuutosta hallinnonalan toimien kautta.

Toimivat liikenne- ja viestintäpalvelut ovat osa yhteiskunnan perustaa. Palveluiden raaka-aineena on yhä useammin tieto, alustana liikenteen ja viestinnän verkot.

Edistyksellisellä lainsäädännöllä luodaan edellytyksiä markkinaehtoiselle palvelutuotannolle ja uusille liiketoimintaideoille.

Liikenne- ja viestintäpolitiikka hallitusohjelmassa

Digitaalisuus on pääministeri Juha Sipilän hallituksen ohjelman läpileikkaava teema. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan kannalta keskeisimmät kärkihankkeet liittyvät digitalisaation edellytysten vahvistamiseen.

Digitaalinen murros vaikuttaa suomalaiseen arkeen. Hallitusohjelman hankkeilla ja lainsäädännöllä tavoitellaan toimintatapojen muutosta ja vastataan yhteiskunnan rakenteellisiin muutoksiin. Näin edistetään hyvinvointia.

Tavoitteena on, että liikenne- ja viestintäpalveluita tarjotaan markkinaehtoisesti ja helppokäyttöisesti. Eri palveluiden tulee olla keskenään yhteensopivia ja muodostaa toimiva kokonaisuus.

Ministeriö ohjaa hallinnonalaa

Hallinnonalan ohjaus on yksi liikenne- ja viestintäpolitiikan ydintehtävä. Ministeriön hallinnonalaan kuuluvia virastoja ja laitoksia ovat Liikenne- ja viestintävirasto, Väylävirasto ja Ilmatieteen laitos. Ministeriö ohjaa virastoja ja vastaa siitä, että laitosten tavoitteet ja toiminta ovat linjassa hallitusohjelman kanssa.

Ministeriö vastaa myös Traffic Management Finland Oy:n, Cinia Oy:n ja omistajaohjauksesta. Yhtiöillä on yhteiskunnallisia tehtäviä.

Traffic Management Finland on valtion kokonaan omistama erityistehtäväkonserni. Konserni tuottaa liikenteenohjaus- ja hallintapalveluita kaikille liikennemuodoille.

Cinia Oy tarjoaa älykkäitä verkko-, pilvi- ja ohjelmistopalveluita. Asiakkaiden joukossa on kotimaisia ja kansainvälisiä yrityksiä sekä yhteiskunnan elintärkeitä toimintoja.

Myös Yleisradio Oy kuuluu ministeriön hallinnonalaan. Sen ohjauksesta vastaa eduskunnan valitsema hallintoneuvosto.