Digipalvelusäädöksen käsittely etenee, Euroopan parlamentti ehdottaa uutta sääntelyä

Tiedote 16.03.2022 13.41 fi sv en

Poika kirjoittaa tietokoneella (Kuva: Mika Pakarinen Keksi/LVM)

Euroopan komissio antoi joulukuussa 2020 ehdotuksen digipalvelusäädökseksi. Se sisältää laajasti säännöksiä internetin välityspalvelujen kuten esimerkiksi pilvipalvelujen ja verkkoalustojen turvallisuuden ja avoimuuden parantamiseksi.

EU:n jäsenvaltiot hyväksyivät yleisnäkemyksen digipalvelusäädöksestä marraskuussa 2021. Euroopan parlamentti hyväksyi mietintönsä digipalvelusäädöksestä tammikuussa 2022. Mietinnössään parlamentti ehdottaa komission alkuperäiseen asetusehdotukseen uutta sääntelyä.

Liikenne- ja viestintäministeriö on toimittanut eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmää täydentävän selvityksen komission ehdotuksesta digipalvelusäädökseksi.

Euroopan parlamentin eräiden säännösehdotusten arviointia vaikeuttaa se, että niistä ei ole olemassa vaikutustenarviointia.

Valtioneuvosto tunnistaa tarpeen kohdennettua mainontaa verkossa koskevalle sääntelylle, erityisesti alaikäisten suojelun osalta digipalvelusäädöksessä. Valtioneuvosto suhtautuu kuitenkin digipalvelusäädöksessä varauksellisesti parlamentin ehdottamaan sääntelyyn käyttäjien henkilötietojen käsittelystä kohdennetussa mainonnassa verkkoalustoilla. Parlamentti on ehdottanut sääntelyä kohdennetusta mainonnasta myös sähköisen viestinnän tietosuoja-asetukseen ja digimarkkinasäädökseen. Valtioneuvosto katsoo, että verkkomainonnan kohdentamista tulisi ensisijaisesti tarkastella osana ehdotettua sähköisen viestinnän tietosuoja-asetusta, esimerkiksi sen evästesääntelyn kautta.

Parlamentti ehdottaa, että verkkoalustoihin sovellettaisiin esteettömyysdirektiivin sääntelyä. Yleisesti valtioneuvosto kannattaa palveluiden esteettömyyden sääntelyä, mutta suhtautuu varauksellisesti parlamentin ehdottamaan sääntelyyn digipalveluasetuksessa.

Valtioneuvosto suhtautuu periaatteellisesti myönteisesti parlamentin ehdottamiin säännöksiin, joissa pyritään turvaamaan palvelujen vastaanottajien mahdollisuus päättää palveluista vapaasti ja autonomisesti ilman, että palvelut manipuloivat tai johtavat käyttäjiä harhaan.

Parlamentti ehdottaa välityspalveluntarjoajan vahingonkorvausvelvollisuutta koskevaa säännöstä. Tähän valtioneuvosto suhtautuu varauksellisesti.

Valtioneuvosto suhtautuu lähtökohtaisesti positiivisesti ehdotuksiin, joiden tarkoituksena on parantaa median sisältöjen asemaa erittäin suurilla verkkoalustoilla.

Valtioneuvosto tukee Euroopan parlamentin ehdottamaa sääntelyä laittoman sisällön torjumiseksi verkkoalustoilla, joilla on käyttäjien lataamaa pornografista sisältöä.

Euroopan parlamentin mietinnön mukaan tuomioistuimen ulkopuolisen riitojenratkaisuelimen päätökset olisivat osapuolia sitovia. Suomen kantana todetaan, ettei Suomen tulisi hyväksyä sitä, että tuomioistuimen ulkopuolisten riidanratkaisuelinten päätökset olisivat osapuolia sitovia.

Mitä seuraavaksi?

Trilogineuvottelut digipalvelusäädöksestä ovat käynnissä EU:n neuvoston, Euroopan parlamentin ja Euroopan komission kesken.

EU:ssa pyritään saamaan neuvottelut päätökseen ja asetus valmiiksi kevään 2022 aikana.


Lisätietoja:

erityisasiantuntija Sirpa Sillstén, p. 050 469 8344, sirpa.sillsten@gov.fi

suunnittelija Roosa Patrakka, p. 050 431 7036, roosa.patrakka@gov.fi

yksikön johtaja Sini Wirén, p. 040 507 0916, sini.wiren@gov.fi