Takaisin

Hallituksen selonteko: Tielaitosuudistus toteutui hyvin- Ratkaisut yhtiöittämisestä syksyyn

Hallituksen selonteko: Tielaitosuudistus toteutui hyvin- Ratkaisut yhtiöittämisestä syksyyn

Tiedote 28.04.2005 13.35 fi

Hallitus on antanut eduskunnalle selonteon tielaitosuudistuksesta. Selonteossa todetaan uudistukselle asetettujen tavoitteiden toteutuneen hyvin.

Selonteko perustuu eduskunnan lausumaan, jossa edellytetään hallituksen laativan siirtymäajan päätyttyä selonteon tiehallintomuutosten vaikutuksesta tiestön kuntoon, liikenneturvallisuuteen ja tienpidosta valtiolle aiheutuneisiin kustannuksiin.

Eduskunta jätti esitykseen tielaitosuudistuksesta kaikkiaan kuusi lausumaa, jotka koskivat muun muassa henkilökunnan asemaa.

Tielaitos jakaantui Tiehallinnoksi ja Tieliikelaitokseksi vuoden 2001 alussa. Uudistuksen yhteydessä sovittiin neljän vuoden siirtymäajasta, jonka kuluessa koko tienpito avattiin kilpailulle. Ennen uudistusta tiestön hoito teetettiin pääasiassa Tielaitoksen omana työnä, mutta muu tienpito oli jo avattu kilpailulle.

Tiestön hoidossa kilpailun avaaminen on onnistunut. Yksityiset urakoitsijat ovat hoitaneet kuluneena talvikautena hoidon urakoista neljänneksen ja Tieliikelaitos kolme neljännestä.

Tielaitosuudistus on tehostanut tieverkon hoitoa sekä yhtenäistänyt hoidon laatua ja palvelutasoa. Töiden tilaaminen kilpailuttamalla ulkopuolisilta toimijoilta on edellyttänyt Tiehallinnolta uudenlaista tilaajaosaamista. Täsmällisten laatuvaatimusten määrittämisen ja käyttöönoton seurauksena tienpidon laatu on yhtenäistynyt.

Tiestön talvihoidon taso on siirtymäkauden aikana kohonnut pääteillä, koska niiden laatuvaatimuksia on nostettu. Tiestön kunnon aleneminen on siltoja lukuun ottamatta pysähtynyt. Alemman tieverkon talvihoito on heikentynyt joillakin alueilla, mutta vastaa asetettuja laatuvaatimuksia.

Liikenneturvallisuus on säilynyt kokonaisuutena hyvänä organisaatiomuutoksen jälkeenkin. Valtioneuvoston asettamaan liikenneturvallisuustasoon ei kuitenkaan ole päästy.

Tielaitosuudistuksen tavoitteeksi asetetut 50 miljoonan euron vuotuiset säästöt on saavutettu ja ylitetty. Tienpidon rahoitus on suunnilleen sama kuin ennen uudistustakin, mutta tehokkaamman toiminnan seurauksena Tiehallinto on pystynyt ylläpitämään laajentunutta tieverkkoa.

Tieliikelaitoksen liikevaihto on 500 miljoonaa euroa vuodessa. Tilikauden tulos vuonna 2004 oli 13 miljoonaa euroa. Tieliikelaitos on saavuttanut sille asetetut tavoitteet ja sen kannattavuus on hieman alle maanrakennusalan keskimääräisen kannattavuuden. Hallitusohjelman mukaisesti Tieliikelaitoksen tuotot ohjataan perustienpidon rahoitukseen.

Tieliikelaitoksen henkilöstöä on jouduttu sopeuttamaan arvioitua enemmän. Tässä eduskunnan edellyttämä neljän vuoden siirtymäkausi ja henkilöstöpoliittiset linjaukset ovat osoittautuneet uudistuksen henkilöstöpolitiikan kannalta hyviksi.

Sopeuttamista on kyetty eri keinoin tukemaan ja hankkimaan huomattavalle osalle sopeutettavista uutta työtä. Palveluprojekteihin ja sopeuttamiseen on käytetty siirtymäkauden aikana yhteensä noin 100 miljoonaa euroa.


Liikelaitoksen kehittämisestä päätetään syksyllä

Hallitusohjelman mukaisesti liikenne- ja viestintäministeriön asettama selvityshenkilö on selvittänyt Tieliikelaitoksen organisaation kehittämisen tarpeet ja esittänyt vaihtoehtoiset etenemistavat.

Selvityshenkilö Mikko Talvitie esitti liikenne- ja viestintäministeriölle tammikuussa, että Tieliikelaitoksesta muodostettaisiin valtion kokonaan omistama osakeyhtiö.

Selvityksestä annetuissa lausunnoissa ei kuitenkaan vielä tullut riittävästi kannanottoja ja faktoja päätöksentekoa varten, vaan asia vaatii jatkovalmistelua. Tästä syystä päätöksenteko siirtyy syksyyn.

Näin ollen eduskunnalle jää aikaa käsitellä perusteellisesti nyt annettavaa selontekoa ja siihen liittyvää Tieliikelaitoksen jatkokehittämistä.


Lisätietoja

Selonteko: hallitusneuvos Kaisa Leena Välipirtti, puh. (09) 160 28483 tai 040 763 1479
Tiehallinto: rakennusneuvos Juhani Tervala, puh. (09) 160 28482 tai 050 552 7260
Tieliikelaitos: ylijohtaja Samuli Haapasalo, puh. (09) 160 28472 tai 040 548 3476