null Komissio ehdottanut jatkoa liikenteen poikkeussäädöksille - muistioluonnos poikkeuksista, jotka Suomi ottaisi käyttöön lausuntokierroksella 8.2. asti

Komissio ehdottanut jatkoa liikenteen poikkeussäädöksille - muistioluonnos poikkeuksista, jotka Suomi ottaisi käyttöön lausuntokierroksella 8.2. asti

Tiedote 05.02.2021 13.58 fi

Rekka ja pikkuautot tiellä (Kuva: Juha Tuomi)

Euroopan komissio antoi 18.1.2021 ehdotuksen asetukseksi erityisistä väliaikaisista toimenpiteistä Covid-19-pandemian jatkumisen johdosta. Ehdotus koskee tie-, raide- ja sisävesiliikennettä sekä merenkulun turvallisuutta ja se helpottaa liikennealan toimintaa pandemian jatkuessa.

Ehdotuksella helpotettaisiin väliaikaisesti eräiden todistusten, lupien ja valtuutuksien voimassaoloa sekä tiettyjen määräaikaisten tarkastusten ja koulutusten lykkäämistä osassa liikennealan lainsäädäntöä.

Ehdotus on jatkoa asetukselle, joka annettiin keväällä 2020 Covid-19:n leviämisen johdosta. Uusi asetus vastaa sisällöltään pääosin aiempaa asetusta.

Asetusehdotuksen mukaan jäsenvaltioilla on mahdollisuus tehdä päätös poikkeussääntelyn soveltamatta jättämisestä (ns. opt-out).

Liikenne- ja viestintäministeriö on valmistellut muistioluonnoksen valtioneuvoston päätösehdotukseksi. Tavoitteena on käyttää asetuksen mahdollistamaa poikkeamismahdollisuutta kaikkiin asetuksen sääntelemiin tieliikennettä koskeviin ammattipätevyyksiin, tarkastuksiin, todistuksiin ja lupiin. Päätösehdotuksen mukaisesti asetuksen mukaista tieliikenteen todistusten ja lupien uusimismahdollisuutta tai voimassaolon pidentämistä (mm. ajokortit, kuorma- ja linja-autonkuljettajan ammattipätevyydet, ajopiirturit ja kuljettajakortit, liikenneluvat) sekä määräaikaisten tarkastusten (mm. katsastus) myöhentämistä ei Suomessa sovellettaisi.

Tieliikenteen poikkeusten pitkäkestoisella soveltamisella olisi negatiivisia vaikutuksia mm. liikenneturvallisuuteen. Toisaalta myöskään ajokorttien ja tieliikenteen lupien uusimisessa ei ole nähty sellaisia ongelmia, jotka puoltaisivat poikkeusten tarpeellisuutta.

Asetusta on valmisteltu kiireellisenä. Asian nopeasta käsittelystä johtuen lausuntoja muistioluonnoksesta pyydetään viimeistään maanantaina 8.2.2021.

Valtioneuvosto toimitti asetusehdotusta koskevan kirjelmän eduskunnalle 4.2.2021. Asetusmuutosten kiireellisyydestä johtuen valtioneuvosto antoi ehdotuksesta ensin selvityksen eduskunnalle 28.1.2021.

Mitä seuraavaksi?

Asetusta on käsitelty kiireellisenä ja Euroopan parlamentin täysistunto on 8.2.2021, jossa parlamentin on tarkoitus hyväksyä asetus. Asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Sitä sovelletaan 11 päivän kuluttua asetuksen voimaantulopäivästä.

Asetusehdotuksen mukaan jäsenvaltioilla on mahdollisuus tehdä päätös poikkeusääntelyn soveltamatta jättämisestä (ns. opt-out). Ilmoitus mahdollisesta päätöksestä tulee tehdä Euroopan komissiolle kahdeksan päivän kuluessa asetuksen voimaantulosta.

Lisätietoja:

yksikön johtaja Sini Wirén, p. 040 507 0916

ylitarkastaja Monika Mutanen, p. 050 478 4820 (ajokortit ja tieliikenteen ammattipätevyydet)

erityisasiantuntija Mari Starck, p. 050 478 1164 ja erityisasiantuntija Elisa Vornanen, p. 050 511 6405 (ajopiirturit ja kuljettajakortit, liikenneluvat)

ylitarkastaja Eeva Asikainen, p. 050 522 6204 (katsastus)