Liikennepalvelulain toinen vaihe lausuntokierrokselle

Tiedote 27.04.2017 16.20 fi sv

Liikenne- ja viestintäministeriö on lähettänyt lausuntokierrokselle luonnoksen liikennepalvelulain toiseksi vaiheeksi. Ehdotuksella täydennettäisiin liikenteen palveluista annettua lakia niin, että se kattaisi koko liikennejärjestelmän.

Lakiin koottaisiin lento-, meri- ja raideliikenteen markkinoita koskevat säädökset siten, että ne muodostavat johdonmukaisen kokonaisuuden ensimmäisessä vaiheessa lakiin sisällytettyjen tieliikennettä koskevien säädösten kanssa.

- Liikennemarkkinoiden lainsäädännön uudistaminen on mittava hanke, joka tehdään kolmessa vaiheessa. Nyt käsiteltävä vaihe, jossa mukaan otetaan kaikki liikennemuodot, on merkittävä askel kohti sitä kokonaisuutta, jossa asiakkaalle voidaan tarjota joustavasti ja kattavasti yhteen toimivia liikkumispalveluja. Toivon, että ehdotus herättää laajaa keskustelua, jonka pohjalta voimme jatkaa valmistelua, liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner toteaa.

Eduskunta hyväksyi lain ensimmäisen vaiheen 19. huhtikuuta. Toisen vaiheen lausuntokierros päättyy 1. kesäkuuta 2017.

Rekisterit yhdistetään, tiedon avaaminen jatkuu

Liikennepalvelulain toisen vaiheen keskeisenä tarkoituksena on edistää liikenteen palvelujen digitalisointia ja tiedon tehokkaampaa hyödyntämistä. Tavoitteena on edelleen se, että palveluiden käyttäjä saisi parempia ja helppokäyttöisempiä palveluita.

Viranomaisten rekisterit ovat Suomessa kansainvälisesti katsoen erittäin tarkkoja ja kattavia, ja niiden parempi hyödyntäminen voisi olla merkittävä kilpailukykytekijä. Liikenteen rekisterisääntelyn uudistuksella vahvistettaisiin rekisteröityjen itsensä mahdollisuuksia käyttää omaa tietoaan ja hyötyä paremmista liikkumispalveluista. Tarkoituksena on myös lisätä yritysten mahdollisuuksia tehdä tutkimusta sekä kehittää ja tarjota liikkumispalveluita, samoin kuin parantaa Liikenteen turvallisuusviraston Trafin viranomais- ja palvelutoimintaa.

Uudistus merkitsee myös huomattavaa norminperkuuta, sillä noin kymmenestä nykyisestä liikenteeseen liittyvästä rekisteristä ja niitä koskevista erillisistä laeista muodostettaisiin yksi yhtenäinen liikenneasioiden rekisteri, joka sisältäisi tietoa toiminnanharjoittajaluvista, liikennevälineistä ja henkilöluvista kuten ammattipätevyyksistä.

Liikkumispalveluita koskevan tiedon avaamista jatkettaisiin. Liikennevirasto velvoitettaisiin avaamaan saamansa tieto palveluiden käytöstä avoimen rajapinnan kautta sellaisessa muodossa, ettei sitä pystytä yhdistämään yksittäisiin käyttäjiin, eikä sillä vaaranneta liike- tai ammattisalaisuuksien suojaa. Virasto avaisi myös tilasto- ja tutkimustietonsa.

Matkaketjujen ja yhdistettyjen palveluiden tarjoamista helpotettaisiin mahdollistamalla niin sanottu puolesta-asiointi, jolloin esimerkiksi yhdistämispalvelun tarjoaja voisi liittää yhdistettyyn liikkumispalveluun lento- ja meriliikenteen matkalippuja, auton vuokrausta, erilaisia sarja- tai kausituotteita sekä alennuksia asioimalla asiakkaan tahdosta tai hänen puolestaan eri palveluissa.

Kaikkien liikennemuotojen luvat ja pätevyydet samaan lakiin

Ilmailun sääntely perustuu pääosin suoraan sovellettavaan EU-lainsäädäntöön. Keskeiset muutokset koskisivat lentoreittien tukipäätöksiä, jotka siirrettäisiin Liikennevirastolta maakunnille. Luvanvaraista lentotoimintaa koskevat vaatimukset siirrettäisiin ilmailulaista liikennepalvelulakiin ja sujuvoitettaisiin kansallista lupaprosessia.

Merenkulussa laivaväen pätevyydestä säädetään kansainvälisillä yleissopimuksilla. Pätevyysasiat ehdotetaan siirrettäviksi liikennepalvelulakiin. Kansainvälisten velvoitteiden mukaisesti ehdotetaan, että otettaisiin käyttöön merenkulun koulutuksen järjestäjien ja annettavan koulutuksen hyväksyminen, josta vastaisi Trafi.

Merimieslääkärijärjestelmän laatua ja valvontaa parannettaisiin ja lääkärien hyväksynnät muutettaisiin määräaikaisiksi. Järjestelmän hallinnointi ehdotetaan siirrettäväksi Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolta Valviralta Trafille, jolla on vastaavia tehtäviä myös muissa liikennemuodoissa. Lisäksi kabotaasilupien myöntäminen ehdotetaan siirrettäväksi liikenne- ja viestintäministeriöstä Trafiin.

Raideliikenteessä rautatiejärjestelmän kuljettajien kelpoisuusvaatimukset siirrettäisiin liikennepalvelulakiin, ja kelpoisuuden sääntelyä kevennettäisiin siltä osin kuin se ei perustu direktiiviin. Rautatieyrityksille myönnettävistä toimiluvista päättäisi jatkossa ministeriön sijasta Trafi. Lisäksi kaupunkiraideliikenteen harjoittamista koskevat säännökset siirrettäisiin kaupunkiraideliikennelaista liikennepalvelulakiin.

Tieliikenteen sosiaalilainsäädäntöä, yrittäjäkuljettajien työaikaa sekä liikenteen valvontalaitteita koskevat säännökset siirrettäisiin liikennepalvelulakiin sellaisinaan. Sen sijaan muutoksia ehdotetaan kuorma- ja linja-autonkuljettajien ammattipätevyyteen, jonka perustason suorittamisessa siirryttäisiin määrämuotoisesta koulutuksesta näyttökokeisiin. Rinnalla säilyisi kuitenkin myös nopeutetun koulutuksen vaihtoehto.

Liikennepalvelulain toisen vaiheen luonnoksesta voi antaa lausuntoja 1. kesäkuuta asti.

Liikennemarkkinoita koskeva lainsäädäntö uudistetaan kolmessa vaiheessa. Uudistuksella toteutetaan hallituksen kärkihankkeita digitaalisen kasvuympäristön rakentamiseksi sekä säädösten sujuvoittamiseksi.

Lisätietoja:

neuvotteleva virkamies Susanna Metsälampi, 050 593 1257

lainsäädäntöneuvos Kirsi Miettinen, 0400 719 629

yksikön johtaja Laura Eiro, 0400 969 293

yksikön johtaja Sabina Lindström, 040 527 6103