Liikenneturvallisuustavoitteet todeksi

Tiedote 27.04.2011 08.54 fi sv

Luonnos liikenneturvallisuussuunnitelmasta vuosille 2011 - 2014 on lähtenyt lausunnolle. Suunnitelmaluonnos tähtää tieliikenteen turvallisuuden parantamiseen kokoamalla eri tahojen toimenpiteet yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Siinä myös linjataan suunnitelmakauden ja pitkän aikavälin keskeisiä liikenneturvallisuustoimia. Lausunnot pyydetään antamaan ministeriölle 19.5.2011 mennessä.

Liikenneturvallisuus on pitkällä aikavälillä hitaasti parantunut, mutta vuodelle 2010 asetettu välitavoite, alle 250 liikennekuolemaa vuodessa, jää saavuttamatta. Ennakkotietojen mukaan vuonna 2010 tieliikenteessä kuoli 270 henkilöä. Pitkänaikavälin tavoite on, että vuonna 2025 on enintään 100 liikennekuolemaa vuodessa ja Suomi on tieliikenteen turvallisuudessa Euroopan kärkimaiden joukossa.

Tieliikenteen pitkänajan turvallisuustavoite saavutetaan, mikäli Suomessa on toimiva ja turvallinen liikenneympäristö ja turvallisuutta arvostava liikennekulttuuri. Suunnitelmassa esitetyt keskeiset toimenpiteet on vastuutettu eri hallinnonalojen viranomaisille. Vastuu tavoitteiden saavuttamisesta kuuluu myös kaikille tiellä liikkujille.

Liikenneturvallisuuden parantaminen edellyttää useita tärkeitä toimenpiteitä. Näiden toteutumista tulee seurata ja valvoa järjestelmällisesti. Suunnitelma sisältääkin ehdotuksen tunnuslukujärjestelmästä, jossa toimenpiteiden vaikutuksia arvioidaan pysyvillä muuttujilla vuosittain. Tällöin tarvittaviin korjausliikkeisiin voidaan ryhtyä nopeasti.

Luonnoksen on laatinut valtioneuvoston asettama liikenneturvallisuusasiain neuvottelukunta. Sen valmistelussa on keskitytty asiantuntijoiden ja sidosryhmien työpajoissa tunnistettuihin painopisteisiin sekä viime vuosien turvallisuuskehitykseen.

Neuvottelukunnassa ovat edustettuina liikenne- ja viestintäministeriö, oikeusministeriö, ympäristöministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, opetusministeriö, Poliisihallitus, Liikkuva poliisi, Liikennevirasto, Pirkanmaan ELY-keskus, Liikenteen turvallisuusvirasto, Liikenneturva, Liikennevakuutuskeskus ja Suomen Kuntaliitto.
Varsinainen Tieliikenteen turvallisuussuunnitelma vuosille 2011-2014 on tarkoitus julkaista syksyllä 2011.

Lisätietoja:

ylijohtaja Minna Kivimäki, p. 09 160 28013, 040 754 9871
yksikön päällikkö Tero Jokilehto, 09 160 28568, 040 535 0574
yli-insinööri Marcus Merin, p. 09 160 28374, 040 768 1261 (paikalla 3.5. lähtien)