null Logistiikkaselvitys 2009: Logististen kustannusten alentaminen tärkein kehityskohde

Logistiikkaselvitys 2009: Logististen kustannusten alentaminen tärkein kehityskohde

Tiedote 13.03.2009 12.00 fi

Logistiikkakustannusten osuus yritysten liikevaihdosta on kasvanut. Tällä hetkellä niiden osuus Suomessa on 14,2 prosenttia. Suomen logistiikkakustannukset suhteessa BKT:een ovat noin 19 prosenttia. Tämä on kansainvälisesti korkea luku, sillä muissa teollisuusmaissa vastaava luku on tyypillisesti 10-17 prosenttia.

Nämä asiat nousivat esille liikenne- ja viestintäministeriön tilaamasta Logistiikkaselvitys 2009:stä.

Asiakaspalvelun parantaminen ja logististen kustannusten alentaminen ovat tärkeimmät kehityskohteet sekä teollisuudessa, kaupan alalla että logistiikkapalveluyrityksissä.
Tällä hetkellä alan suurimmat uhat ovat kysynnän heikkeneminen ja kustannusten nousu. Vuoden 2006 selvityksessä suurin uhka teollisuudessa ja kaupan alalla oli monimutkaistuvan toimitusketjun hallinta, kilpailun kiristyminen ja polttoaineiden hinnan nousu.

Kehittämiskohteista tärkeimmiksi ovat logistiikka-alan yrityksillä nousseet yhteistyöverkostojen ja asiakaspalvelun kehittäminen. Logistiikkapalvelujen ulkoistamisen ennustetaan edelleen yleistyvän. Myös informaatiologistiikan kehittäminen sekä varastoinnin ulkoistaminen näyttäisi edelleen jatkuvan.

Vaikka logistiikan merkitys yritysten asiakaspalvelun tasolle, kannattavuudelle ja kilpailukyvylle on erittäin suuri erityisesti keskisuurille ja suurille yrityksille, ei logistiikan kehittäminen näytä olevan ylimmän johdon etusijalla kuin puolessa yrityksistä.

Logistiikan osaaminen hyvää kansainvälistä tasoa

Logistiikan osaaminen keskisuurissa ja suurissa teollisuusyrityksissä on hyvää kansainvälistä tasoa. Lisäksi Suomesta löytyy useita yrityksiä, joiden logistiset toiminnot ovat toimialallaan maailman tehokkaimpien joukossa.

Logistiikan merkitys yritysten kilpailukyvylle on kasvanut jatkuvasti. Merkitys korostuu erityisesti kansainvälisillä markkinoilla toimittaessa, sillä yritysten kyky toimia yhä haastavammassa liiketoimintaympäristössä on entistäkin tärkeämpää.

Myös suomalaisyritysten joustavat logistiset ratkaisut ovat olleet kilpailuetu erityisesti silloin, kun yritys on toiminut Suomesta käsin. Edun säilyttäminen edellyttää entistä parempaa logistiikkaosaamista.

Logistiikkakustannukset 34,7 miljardia

Suomen elinkeinoelämän logistiikkakustannukset ovat noin 34,7 mrd. euroa. Vuoden 2006 selvitykseen verrattuna logistiikkakustannusten osuus Suomessa toimivien yritysten liikevaihdosta on noussut hieman. Erityisesti kuljetuskustannusten osuus on kasvanut. Varastonpitoon ja varastointiin liittyvien kustannusten osuus on pysynyt samana, mutta logistiikan hallinnoinnin puolestaan laskenut hieman.
Kansainvälisessä toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset ovat vaikuttaneet erityisesti suurten kansainvälisillä markkinoilla toimivien suomalaisyritysten kustannuksiin. Tämän ryhmän yritysten kustannustaso on noussut lähes samaan pienempien ja kotimarkkinoilla toimivien yritysten kanssa.

Kyselyyn vastasi yli 2700 alan toimijaa

Logistiikkaselvitys 2009:n pääpaino on teollisuuden, rakentamisen ja kaupan logistiikkatarpeissa ja -kustannuksissa. Tarkastellut teemat olivat logistiikan merkitys yrityksille, logistiikkakustannukset, logistiikan tunnusluvut, logistiikan tietojärjestelmät, logistiikan osaaminen logistiikan toimintaympäristö ja logistiikan ulkoistaminen.

Kyselyyn vastasi 2 705 Suomessa toimivaa yritystä, joista 37 % edusti valmistusta ja rakentamista, 29 % kaupan alaa ja 34 % logistiikkapalveluita. Aineisto on laajin aihepiiristään maailmassa.


Lisätietoja:

kansainvälisten asioiden neuvos Silja Ruokola, puh. (09) 160 28367
yli-insinööri Jari Gröhn, puh. (09) 160 28501
professori Lauri Ojala, puh. 050 502 7031, Turun kauppakorkeakoulun logistiikan tutkijaryhmä