Takaisin

LVM: VM:n budjettiesitys ei mahdollista kuin osittain infraministerityöryhmän ehdotusten toteuttamisen

LVM: VM:n budjettiesitys ei mahdollista kuin osittain infraministerityöryhmän ehdotusten toteuttamisen

Tiedote 30.07.2004 13.10 fi

Liikenne- ja viestintäministeriö ehdottaa vuoden 2005 valtion talousarvioon hallinnonalansa määrärahoiksi 1 749 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi liikenne- ja viestintäministeriö on esittänyt yhteensä 80 miljoonan euron lisäystä perustien ja perusradanpidon määrärahoihin. Valtiovarainministeriön esitys on
1 703,7 miljoonaa euroa.

Liikenne- ja viestintäministeriö toteaa, että hallitusohjelman tavoitteiden toteuttaminen edellyttää suurempaa rahoitusta. Rahoituskehykset mahdollistavat hallituksen infraministerityöryhmän ehdotusten toteuttamisen vain osittain. Lisäksi joukkoliikenteessä joudutaan supistamaan palveluostoja.

Liikenne- ja viestintäministeri Leena Luhtasen mukaan ministeriön tavoitteena on Suomen liikenneinfrastruktuurin kehittäminen liikenneinvestointeja pohtineen ministerityöryhmän esitysten mukaisesti. Esitysten toteuttamisessa on päästävä selkeästi ja kokonaisvaltaisesti liikkeelle vuonna 2005.

- Lisäksi jo budjettiriihessä tulee sopia liikenneinvestointien pitkäjänteisestä rahoittamisesta koko hallituskauden ajaksi mm. hyödyntämällä valtion omaisuuden myynnistä saatuja tuloja, ministeri Luhtanen toteaa.

Liikenne- ja viestintäministeriö on tehnyt budjettiehdotuksensa pääosin hallituksen kehyslinjausten mukaan. Suurin osa määrärahoista kohdistuu liikenneinfrastruktuurin ylläpitoon ja kehittämiseen.

Liikenne- ja viestintäministeriön mukaan hallinnonalalle osoitettu budjettikehys on riittämätön.

Ministeriö aikoo esittää ministeriöiden välisissä neuvotteluissa 40 miljoonan euron lisäystä sekä perustienpidon että radanpidon määrärahoihin. Tämä yhteensä 80 miljoonaa euroa käytettäisiin infrastruktuurihankkeita listanneen ministerityöryhmän teemapakettien toteuttamiseen. Nämä hankkeet palvelevat koko maan tarpeita.

Esitettävää rahoitusta käytettäisiin satamien tieyhteyksien kehittämiseen ja päätieverkon turvallisuuden parantamiseen sekä rataverkon kunnostamiseen.


Ainoa uusi hanke: Tornion meriväylä

Ainoa uusi rakennushanke, jolle on varattu rahat budjettikehyksissä, on Tornion meriväylän parantaminen. Tälle hankkeelle on varattu aloitusrahaa ensi vuoden budjettiin 3 miljoonaa euroa. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 11 miljoonaa euroa.

Liikenneinvestointeja pohtineen ministerityöryhmän ehdotusten toteuttamiseksi liikenne- ja viestintäministeriö pitää tärkeänä, että ensi vuonna aloitetaan myös Helsingin Hakamäentien kunnostustyöt, johon varattaisiin 6 miljoonaa euroa. Hankkeen kokonaiskustannus on 90 miljoonaa euroa.

Lisäksi ministeriö ehdottaa, että ensi vuonna käynnistettäisiin Ilmalan ratapihan perusparantaminen 25 miljoonan euron määrärahalla. Tämän hankkeen kokonaiskustannus on 100 miljoonaa euroa.

Sekä Helsingin Hakamäentien kunnostaminen että Ilmalan ratapihan perusparantaminen olivat myös liikenneväylähankkeita miettineen ministerityöryhmän listan kärjessä. Hankkeet eivät rasita valtiontaloutta koko 190 miljoonalla eurolla, vaan niihin tulee myös budjetin ulkopuolista, mm. Helsingin kaupungin, rahoitusta.

Liikenne- ja viestintäministeriö haluaa aikaistaa näitä hankkeita, koska ne ovat yhteydessä Keski-Pasilan rakentamiseen. Hankkeiden aikaistaminen ei myöskään ylitä hallituskauden infrastruktuurihankkeille varattua kokonaisvaltuutta.

Liikenne- ja viestintäministeriö on seurannut julkista keskustelua maanrakennusalan ylikuumenemisesta ja siitä, että alaa uhkaa työvoimapula. Liikenne- ja viestintäministeriö ei pidä maanrakennusalan ylikuumenemista varteenotettavana uhkana tällä hetkellä.

Ministeriö muistuttaa, että tällä hetkellä rakenteilla olevat hankkeet ehtivät valmistua siihen mennessä, kun nyt ehdotettujen hankkeiden rakentaminen voidaan aloittaa.

Loppuosa liikenneinfrastruktuurin kehittämiseen osoitetuista yhteensä 284,3 miljoonan euron määrärahoista käytetään keskeneräisiin hankkeisiin.

Näistä merkittävimmät ovat E18-tien Helsingin ja Turun välisen osuuden kaksi tiehanketta, Tampereen läntisen kehätien ensimmäinen vaihe sekä Lahden ja Heinolan välinen osuus nelostiellä.

Vuoden 2005 aikana valmistuvat tiehankkeet ovat Lohjan ja Lohjanharjun, Lahden ja Heinolan, Jyväskylän ja Kirrin sekä Joroisten ja Varkauden välisten tieosuuksien kunnostamiset.

Vuosaaren sataman liikenneväylien rakentamiseen ministeriö esittää aikaisempina vuosina annettujen budjettivaltuuksien mukaisesti 50 miljoonaa euroa. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 207,4 miljoonaa euroa, josta Helsingin kaupunki maksaa puolet.

Tieverkon ylläpitoon liikenne- ja viestintäministeriö ehdottaa 549,8 miljoonaa euroa. Perustienpidon rahoituksesta 5 miljoonaa kohdennettaisiin ministerityöryhmän ehdottamaan satamien tieyhteyksien rakentamisen teemapakettiin.

Yksityisteiden kunnossapitoon ja parantamiseen liikenne- ja viestintäministeriö esittää nykyisen suuruista 11,1 miljoonan euron määrärahaa.


Rataverkon kunnon heikkeneminen jatkuu

Rataverkon hoitoon ja ylläpitoon liikenne- ja viestintäministeriö ehdottaa 265 miljoonan euron määrärahaa. Lisäksi perusradanpitoon käytetään rautatieliikenteen harjoittajilta perittäviä tuloja vastaava määrä rahaa.

Perusradanpidon painopiste on edelleen 1970-luvulla perusparannettujen ja loppuun käytettyjen rataosien päällysrakenteen uusimisessa. Perusradanpidon määrärahatasoa ei ole nostettu.

Valtiovarainministeriö on omassa ehdotuksessaan muuttanut Ratahallintokeskuksen määrärahojen kohdentamista siten, että korvausinvestointien määrää on lisätty liikenne- ja viestintäministeriön ehdottamasta 105,8 miljoonasta eurosta 122 miljoonaan euroon. Tämä on tehty vähentämällä muuta perusradanpidon rahoitusta. Ministeriö vastustaa leikkauksia, koska lisärahat korvausinvestointeihin on otettu Ratahallintokeskuksen toiminnan kannalta välttämättömistä kohteista.

Ratahankkeisiin eli Oulu-Iisalmi-radan sähköistykseen sekä Kerava-Lahti-oikoradan rakentamiseen liikenne- ja viestintäministeriö esittää 114,5 miljoonaa euroa. Nämä molemmat hankkeet valmistuvat vuoden 2006 aikana.


Matkustaja-alusten nettopalkkausjärjestelmä käyttöön

Suomalaisen merenkulun turvaamiseksi budjettiin on liikenne- ja viestintäministeriön pääluokkaan otettu mukaan uusi tuki, joka koskee Suomen lipun alla olevia ulkomaanliikenteen matkustaja-aluksia.

Tätä varten budjettiehdotukseen on varattu 22,5 miljoonaa euroa. Summalla tuetaan työnantajamaksuista aiheutuvia kustannuksia. Tuki kattaa arviolta 94 prosenttia työnantajamaksuista.

Lisäksi uudistukseen liittyy se, että varustamot saavat pitää itsellään merenkulkijoiden merityötulosta pidättämänsä ennakonpidätykset. Tällä toimenpiteellä mahdollistetaan niin kutsutun nettopalkkausjärjestelmän käyttöönotto myös matkustaja-aluksilla.

Ulkomaanliikenteen lastialusten ja kolmansien maiden välillä liikennöivien matkustaja-alusten kilpailuedellytysten turvaamiseen esitetään 46,7 miljoonan euron määrärahaa.

Merenkulkulaitokselle budjetissa ehdotetaan 21,9 miljoonan euron määrärahaa. Merenkulkulaitoksen toimintamenoja lisäävät heinäkuussa 2004 käyttöön otetun Suomenlahden merenkulun kulunvalvontajärjestelmän käyttökustannukset sekä lisääntynyt meri- ja satamaturvallisuusvalvonta. Näiden lisäkustannukset ovat ensi vuonna noin 0,8 miljoonaa euroa.

Valtiovarainministeriön esitys ei sisällä Merenkulkulaitokselle haettua valtuutta öljyntorjuntaan soveltuvien jäänmurtopalveluiden hankkimiseen. Asiaa käsitellään seuraavan kerran talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa ennen budjettiriiheä.


Joukkoliikenteen ostoihin vähennystä

Joukkoliikenteen palvelujen ostoihin ja kehittämiseen esitetään 75,6 miljoonaa euroa, kun vuoden 2004 budjetissa määräraha oli 82,3 miljoonaa euroa.

Ministeriö on budjettiehdotuksessaan esittänyt määrärahatason säilyttämistä. Valtiovarainministeriö on omassa ehdotuksessaan muuttanut joukkoliikennemäärärahojen kohdentamista siten, että erityisesti kehittämis- ja tutkimusmäärärahoja on siirretty palveluiden ostoihin.

Liikenne- ja viestintäministeriö ottaa ministeriöiden välisissä neuvotteluissa joukkoliikennemäärärahat esille.

Liikenne- ja viestintäministeriön ehdotuksessa määrärahasta käytettäisiin 36,5 miljoonaa euroa kaukoliikenteen ja junien lähiliikenteen palvelujen ostoon. Alueellisen ja paikallisen liikenteen ostoihin osoitetaan 23,6 miljoonaa euroa ja lippualennuksiin 9,7 miljoonaa euroa.

Kehittämis- ja tutkimushankkeisiin käytettäisiin 5,1 miljoonaa euroa. Kehittämishankkeisiin kuuluu myös matkojenyhdistelykeskusten määrän lisäämiseen tähtäävä hanke, jota varten ministeriö esittää 750 000 euron määrärahaa.

Liikenne- ja viestintäministeriö toteaa myös, että vaikka Viestintäviraston toiminnot lisääntyvät, sen perimissä maksuissa ei ole tarvetta korotuksiin. Viestintäviraston yleisiä palvelutavoitteita tulee ottaa käyttöön erityisesti laajakaistan ja digi-tv:n osalta.
Lisätietoja

ministerin erityisavustaja Perttu Puro, puh. 040 779 3436
rakennusneuvos Juhani Tervala (liikenneväylät), puh. (09) 160 28482 tai 050 552 7260
merenkulkuneuvos Raimo Kurki (merenkulku), puh. (09) 160 28490 tai 040 557 6911
ylitarkastaja Marcus Merin (joukkoliikenne) puh. (09) 160 28374 tai 040 768 1261
talousjohtaja Marja Heikkinen-Jarnola, puh. (09) 160 28466 tai 0400 470 005