Merenkulun ympäristönsuojelulaki toiselle lausuntokierrokselle – satamia ja viranomaisia koskevia vaatimuksia helpotettu

Tiedote 01.02.2021 12.58 fi sv en

Veneitä satamassa Espoossa. (Kuva: Ilari Nackel / Shutterstock)

Merenkulun ympäristönsuojelulakia uudistetaan. Lausuntokierroksella ollutta lakiluonnosta on muokattu palautteen perusteella ja satamia sekä viranomaisia koskevia vaatimuksia on lievennetty. Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoja lakiluonnoksesta 12. helmikuuta mennessä.

Lakiin tehdään muutokset, joita EU:n uudistettu alusten jätteiden vastaanottoa satamissa koskeva direktiivi ((EU) 2019/883) edellyttää. Tavoitteena on parantaa jätteiden vastaanottoa satamissa, mikä vähentää merten roskaantumista ja muovin päätymistä meriin.

Samalla merenkulun ympäristönsuojelulakiin tehdään muita kansalliseen harkintaan perustuvia muutoksia ja päivitetään alusturvallisuuslakia, alusrekisterilakia, turvatoimilakia ja laivavarustelakia. Lakiluonnos oli ensimmäisen kerran lausuntokierroksella loppuvuodesta 2020.

Kuusi keskeistä muutosta ensimmäisen lausuntokierroksen jälkeen

1. Sataman määritelmää on muutettu. Lain jätehuoltovaatimukset eivät koskisi vähäisiä satamia, kuten alle 25 venepaikan huvivenesatamia, eivätkä venevalkamia. Sisävesien satamien osalta soveltamisala pysyisi ennallaan eli laki koskisi vähintään 50 venepaikan huvivenesatamia. Uudet rajaukset lieventäisivät myös vaikutuksia viranomaisten tehtäviin.

2. Kauppamerenkulun satamissa tulisi kerätä myös yhdyskuntajätteet, kuten biojäte sekä muovi- ja paperijakeet.

3. Satamien jätehuoltoa koskevat komissiolle tehtävät ilmoitukset rajattaisiin suurimpiin satamiin, mikä helpottaisi vaatimuksia viranomaisille, sillä suuret satamat voivat tehdä ilmoituksen itse.

4. Rikkipäästömaksua koskeva ehdotus irrotettaisiin lakiluonnoksesta. Aiemmin ehdotettiin, että rikosoikeudellisen järjestelmän rinnalle otettaisiin käyttöön maksu, jonka alus joutuisi maksamaan, jos rikkipäästöjen raja ylittyy. Sanktiosta valmistelua jatkettaisiin erillisessä lakihankkeessa, jossa valmisteltaisiin merenkulun ympäristönsuojelulain hallinnolliset sanktiot.

5. Lakiluonnoksesta irrotettaisiin ja valmisteltaisiin erikseen öljypäästömaksuun liittyvä vahingon tai sen vaaran huomattavuuden arviointia koskeva säännös.

6. Alusrekisterilakiin tulisi muutos. Jatkossa riittäisi, että hakija toimittaisi viranomaiselle jäljennöksen aluksen saantoasiakirjasta alkuperäisen asiakirjan sijaan. Alkuperäinen asiakirja olisi kuitenkin esitettävä viranomaiselle jo yhden kuukauden kuluttua siitä, kun omistusoikeuden kirjaamista olisi ollut haettava. Lausuntojen jälkeen esityksestä on poistettu rajaus menettelyn soveltamisesta vain poikkeuksellisiin tilanteisiin.

Lisäksi lakiluonnokseen on tarkennettu sitä, minkälaisia vaikutuksia muutoksilla olisi viranomaisiin. 

Mitä seuraavaksi?

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoja muutetusta hallituksen esityksestä 12. helmikuuta mennessä. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle maaliskuussa 2021.

Alusjätedirektiivin edellyttämien muutosten kansalliseen lainsäädäntöön tulee olla voimassa 28.6.2021, jolloin merenkulun ympäristönsuojelulain sekä alusturvallisuuslain ja laivavarustelain muutosten on tarkoitus tulla voimaan. Alusrekisterilakiin ja turvatoimilakiin ehdotettavat muutokset tulisivat voimaan mahdollisimman pian keväällä 2021.

Lisätietoja:

Erityisasiantuntija Laura Sarlin, p. 050 447 7597, laura.sarlin(at)lvm.fi, Twitter @SarlinLaura

Yksikön johtaja Päivi Antikainen, p. 050 382 7101, paivi.antikainen(at)lvm.fi, Twitter @PaiviAntikainen