Metroliikenne lainmukaisen valvonnan piiriin

Tiedote 11.11.2013 12.16 fi sv

Metroliikenteen turvallisuutta selvittänyt työryhmä esittää, että metroliikenne olisi saatava laintasoisen sääntelyn piiriin. Tavoitteena on mahdollisimman korkea ja yhtenäinen palvelu- ja turvallisuustaso.

Metroliikennettä koskeva sääntely on ollut esillä viime vuosina useissa eri yhteyksissä. Eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen totesi keväällä 2013 kahteen kanteluun antamassaan päätöksessä, että Suomessa ei ole riittävää metrojärjestelmän turvallisuutta ja valvontaa koskevaa säätelyä. Myöskään EU-lainsäädäntö ei henkilöliikenteen palvelusopimusasetusta lukuun ottamatta koske metroliikennettä.

Työryhmä esittää, että metroliikenteestä säädettäisiin omassa erillislaissa ja että metroliikenne siirrettäisiin Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin valvontavastuulle. Nykyään metroliikenne tapahtuu pääasiassa toimijan eli Helsingin kaupungin liikennelaitoksen (HKL) itsesäätelyn ja sen määrittelemien turvallisuuskriteerien varassa.

Lain tulisi kattaa muun muassa metroraideverkon hallinta ja metroliikenne, jotka tulisivat luvanvaraiseksi. Lupaviranomaisena toimisi Trafi. Lain tulisi myös kattaa lupamenettelyn lisäksi henkilöstön kelpoisuutta, metroliikenteen turvallisuutta ja valvontaa koskevat säännökset.

Työryhmä ehdottaa, että Liikenteen turvallisuusvirasto toimisi metroliikenteen valvovana viranomaisena. Norminantotoimivaltaa työryhmä ei kuitenkaan toistaiseksi katso tarkoituksenmukaiseksi siirtää Trafille. Valvontatehtävän siirtäminen Trafille tulisi toteuttaa siihen mennessä, kun metroliikenne käynnistyy ns. länsimetrolla, eli vuoden 2016 alkuun mennessä.

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää työryhmän ehdotuksesta lausunnot vuoden loppuun mennessä ja lain valmistelu on tarkoitus käynnistää vuoden 2014 alussa. Työryhmä ehdottaa, että jatkovalmistelun yhteydessä selvitettäisiin, tulisiko myös raitiotieliikenne saattaa sääntelyn piiriin.

Liikenne- ja viestintäministeriön asettaman työtyhmän tehtävänä oli selvittää muun muassa metroliikenteen ja kevyen raideliikenteen viranomaistoimintojen järjestämistä ja liikenneturvallisuuden tarpeita. Työssään työryhmä perehtyi erityisesti Ruotsin ja useiden muiden Euroopan maiden kaupunkiraideliikennettä koskevaan lainsäädäntöön.

Työryhmässä olivat edustettuina ministeriön edustajien lisäksi Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, Liikennevirasto, Helsingin kaupunki (HKL), Helsingin Seudun liikenne (HSL), Kuntaliitto sekä Espoon, Tampereen ja Turun kaupungit.

Metroliikenteen valvonta ja sääntely. Metroliikenteen valvontatyöryhmän ehdotus (LVM:n julkaisuja 32/2013) on luettavissa ministeriön verkkosivulla osoitteessa www. lvm.fi.

Lisätietoja:

hallitusneuvos Hannu Pennanen, p. 0295 34 2470, 040 551 8332