Placeringen av en allmän flygplats i Helsingforsregionen avgörs i nästa landskapsplan

Uutinen 08.06.2010 15.39 fi sv

Kommunikationsministeriet föreslår att frågan om placeringen av en allmän flygplats i Helsingforsregionen avgörs i nästa landskapsplan för Nyland. Nästa omgång för landskapsplaneringen i Nyland startar kring år 2014.

KM har sedan 2008 förberett miljökonsekvensbedömningen (YVA) av en allmän flygplats i Helsingforsregionen. Enligt en kartläggning som gjordes i början av året var av aktörerna i regionen endast Helsingfors stad villig att delta i att göra miljökonsekvensbedömningen och dela kostnaderna för den.

Eftersom processen för miljökonsekvensbedömningen av en allmän flygplats starkt är kopplad till planeringen av markanvändningen på landskapsnivå anser KM att placeringen av flygplatsen bäst kan avgöras i samband med att man utarbetar landskapsplanen.