Andra fasen i beredningen av lagen om transportservice på remiss

Pressmeddelande 27.04.2017 16.23 fi sv

Kommunikationsministeriet har skickat ett utkast till den andra fasen av lagen om transportservice på remiss. Genom förslaget kompletteras lagen om transportservice till att omfatta hela transportsystemet.

Nu samordnas bestämmelserna om flyg-, sjö- och järnvägsmarknaden så att de bildar en ändamålsenlig helhet tillsammans med de bestämmelser om vägtrafik som ingår i den inledande fasen av lagen om transportservice.

- Reformen av lagstiftningen om transportmarknaden är ett omfattande projekt som genomförs i tre faser. I den fas som nu är under beredning tas alla transportslag med i reformen. Det här är ett stort steg mot en helhet där kunderna på ett smidigt och övergripande sätt kan erbjudas interoperabla mobilitetstjänster. Jag hoppas att förslaget väcker bred diskussion som grund för den fortsatta beredningen, konstaterar kommunikationsminister Anne Berner.

Riksdagen antog den första fasen av lagen den 19 april. Remissförfarandet för den andra fasen avslutas den 1 juni 2017.

Register slås samman, allt mer information blir tillgänglig

Det centrala syftet med den andra fasen av lagen om transportservice är att främja digitaliseringen av transportservice och att effektivisera utnyttjandet av data. Avsikten är fortfarande att erbjuda användarna bättre tjänster som är mer lättanvända.

I Finland är myndigheternas register internationellt sett mycket specifika och omfattande och ett bättre utnyttjande av dem skulle kunna vara en betydande konkurrensfördel. En översyn av bestämmelserna om de register som gäller trafik och transport skulle öka de registrerades möjligheter att använda den information i registren som gäller dem själva och att dra nytta av bättre mobilitetstjänster. Syftet är också att stärka företagens förutsättningar att bedriva forskning och att utveckla och tillhandahålla mobilitetstjänster samt att förbättra Trafiksäkerhetsverket Trafis myndighetsverksamhet och service.

Reformen innebär också en betydande avveckling av normer, eftersom de omkring tio nuvarande registren som rör trafik och transport och de speciallagar som gäller dem föreslås bli sammanförda till ett enda register för trafik och transport. Registret ska innehålla uppgifter om tillstånd för verksamhetsutövare, om transportmedel och om kvalifikationer för personer som är verksamma inom branschen, t.ex. i fråga om yrkeskompetens.

Arbetet med att ge tillgång till information som gäller mobilitetstjänster fortsätter. Enligt förslaget ska Trafikverket förpliktas att via ett öppet gränssnitt göra den samlade informationen om hur tjänsterna används tillgänglig. Informationen ska finnas i ett sådant format att man inte kan identifiera enskilda användare och att uppgifterna inte äventyrar affärs- eller yrkeshemligheter. Dessutom föreslås det att Trafikverket ska öppna sin statistik och sina forskningsrön.

Tillhandahållandet av resekedjor och kombinerade tjänster underlättas genom att det blir möjligt att sköta ärenden för någon annans räkning, så att till exempel en tillhandahållare av kombinationstjänster kan foga flyg- eller båtbiljetter, biluthyrning, olika typer av serie- eller periodprodukter samt rabatter till en kombinerad mobilitetstjänst, eftersom tillhandahållaren på kundens önskan kan företräda honom eller henne eller använda olika tjänster på hans eller hennes vägnar.

Bestämmelser om tillstånd och kvalifikationer för alla transportslag i samma lag

Regleringen av luftfarten baserar sig i huvudsak på direkt tillämplig EU-lagstiftning. De centrala ändringarna i lagförslaget gäller beslut om stöd till flygrutter där det föreslås att beslutsfattandet ska överföras från Trafikverket till landskapen. Enligt förslaget ska de krav som gäller tillståndspliktig luftfart överföras från luftfartslagen till lagen om transportservice och samtidigt ska den nationella tillståndsprocessen göras smidigare.

Inom sjöfarten finns bestämmelserna om fartygspersonalens behörighet i dagsläget i internationella konventioner. Behörighetsfrågorna förslås bli överförda till lagen om transportservice. I enlighet med internationella förpliktelser föreslås det att man inför ett system för godkännande av sjöfartsutbildning och av utbildningsanordnare. Enligt förslaget är det Trafi som ska svara för godkännandena.

Kvaliteten på systemet med sjömansläkare och tillsynen över systemet ska förbättras och godkännandena av läkare som sjömansläkare ska bli tidsbestämda. Förvaltningen av systemet föreslås bli överförd från Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira till Trafi, som har motsvarande uppgifter inom andra transportslag. Dessutom föreslås det att beviljandet av cabotagetillstånd överförs från kommunikationsministeriet till Trafi.

Vad järnvägstrafiken beträffar föreslås det att behörighetsvillkoren för förare i järnvägsystemet överförs till lagen om transportservice, och att regleringen av behörigheten lindras till den del som den inte baserar sig på EU-direktiv. I fortsättningen är det meningen att det i stället för kommunikationsministeriet ska vara Trafi som fattar beslut om de koncessioner som beviljas järnvägsföretag. Vidare föreslås det att bestämmelserna om bedrivande av spårbunden stadstrafik flyttas från lagen om spårbunden stadstrafik till lagen om transportservice.

De bestämmelser som gäller sociallagstiftningen för vägtrafiken, arbetstiden i vägtrafik för förare som är egenföretagare och färdskrivare vid vägtransporter föreslås bli överförda till lagen om transportservice i oförändrad form. Däremot föreslås vissa ändringar i yrkeskompetensprovet för lastbils- och bussförare, så att man vid påvisande av grundläggande kompetens övergår från formbunden utbildning till fristående prov. Parallellt med detta kvarstår alternativet med snabbare utbildning.

Utlåtanden om den andra fasen i lagen om transportservice kan lämnas fram till den 1 juni 2017.

Totalreformen av lagstiftningen om transportmarknaden genomförs i tre faser. Reformen är ett led i regeringens spetsprojekt för att skapa en tillväxtmiljö för digital affärsverksamhet och spetsprojektet för smidigare författningar.

Ytterligare information:

konsultativ tjänsteman Susanna Metsälampi, 050 593 1257

lagstiftningsråd Kirsi Miettinen, 0400 719 629

enhetsdirektör Laura Eiro, 0400 969 293

enhetsdirektör Sabina Lindström, 040 527 6103