Arbetsgrupp föreslår: myndighetsuppgifterna inom trafik och kommunikation slås samman till ett ämbetsverk, ansvaret för transportnätet kvar hos Trafikverket

Pressmeddelande 17.02.2017 10.15 fi sv

En arbetsgrupp för preliminär utredning bestående av generaldirektörerna för ämbetsverken föreslår att Trafiksäkerhetsverket Trafi och Kommunikationsverket samt myndighetsuppgifterna vid Trafikverket ska slås samman till ett ämbetsverk. Det nya ämbetsverket avses inleda sin verksamhet den 1 januari 2018. Arbetsgruppen föreslår dessutom att Trafikverket ska fortsätta som den myndighet som har ansvaret för transportnätet.

I förstudien föreslås det också att Trafikverkets trafikledningsfunktion ska bolagiseras till ett statligt bolag med specialuppgifter i enlighet med den särskilda utredning som gjordes i samband med förstudien. Om bolagiseringen inte blir av föreslås Trafikverkets nuvarande trafikledningsfunktion fortsätta sin verksamhet som en del av Trafikverket.

Enligt förstudien ska Meteorologiska institutets företagsekonomiska verksamhet fortsätta som förut vid Meteorologiska institutet.

Kommunikationsministeriet fördjupar sig i förslaget och tar ställning till det under vårens lopp.

Kommunikationsministeriet tillsatte den 3 november 2016 en arbetsgrupp med uppgift att göra en förstudie till en omorganisering av myndighetsverksamheten inom sektorerna för trafik, transport och kommunikation.

Förstudien gällde Trafikverket, Trafi och Kommunikationsverket. Meteorologiska institutet ingick i studien till den del som verket bedriver företagsekonomisk verksamhet.

Syftet med ämbetsverksreformen är att förbättra förvaltningsområdets förmåga att svara på kundernas behov och på ändringarna i verksamhetsmiljön. Ett annat mål är att ytterligare öka förvaltningens produktivitet och effektivitet genom en mångsidigare och effektivare resursanvändning samt att utveckla och stärka den strategiska styrningen på förvaltningsområdet.

Ordförande för arbetsgruppen för förstudien var Trafis generaldirektör Kari Wihlman. Medlemmar i arbetsgruppen var Kommunikationsverkets generaldirektör Kirsi Karlamaa, Trafikverkets generaldirektör Antti Vehviläinen och Meteorologiska institutets generaldirektör Juhani Damski. Styrgrupp för förstudien var ledningsgruppen vid kommunikationsministeriets avdelning för koncernstyrning.

Ytterligare information

Kari Wihlman, generaldirektör, Trafiksäkerhetverket Trafi, tfn 0295 345 200 (17.2.)

Juhapekka Ristola, överdirektör, kommunikationsministeriet, tfn 0295 342 348 (17.2.)