Förstudie till en reform av trafikförvaltningen

Pressmeddelande 03.11.2016 11.41 fi sv en

Kommunikationsministeriet har den 3 november 2016 tillsatt en arbetsgrupp med uppgift att göra en förstudie till en omorganisering av myndighetsverksamheten inom sektorerna för trafik, transport och kommunikation. Bakom finns en strävan att kontinuerligt öka kundorienteringen i den nya digitala verksamhetsmiljön.

Förstudien gäller Trafikverket, Trafiksäkerhetsverket och Kommunikationsverket. Meteorologiska institutet ingår i studien till den del som verket bedriver företagsekonomisk verksamhet.

Syftet med reformen är att förbättra förvaltningsområdets förmåga att svara på kundernas behov och på ändringarna i verksamhetsmiljön. Ett annat mål är att ytterligare öka förvaltningens produktivitet och effektivitet genom en mångsidigare och effektivare resursanvändning samt att utveckla och stärka den strategiska styrningen på förvaltningsområdet.

Arbetsgruppen ska utreda nödvändiga operativa och organisatoriska ändringar, granska ekonomin och utarbeta en omfattande konsekvensbedömning av reformen. I uppdraget ingår även att gruppen ska lägga fram ett förslag till åtgärder och en tidsplan för hur reformen ska genomföras.

Ordförande för arbetsgruppen är Trafiksäkerhetsverkets generaldirektör Kari Wihlman. Medlemmar i arbetsgruppen är Trafikverkets generaldirektör Antti Vehviläinen, Kommunikationsverkets generaldirektör Kirsi Karlamaa och Meteorologiska institutets generaldirektör Juhani Damski. Styrgrupp för förstudien är ledningsgruppen vid kommunikationsministeriets avdelning för koncernstyrning. Arbetsgruppens mandatperiod går ut den 28 februari 2017.

- Digitaliseringen, tjänstefieringen och informationens växande värde påverkar kundernas behov och därför måste myndigheternas roll omprövas med jämna mellanrum. Förstudien är en del av detta arbete. Vi har målmedvetet gått in för att svara mot samhällets behov genom att effektivisera verksamheten på ministeriets förvaltningsområde, säger kanslichef Harri Pursiainen.

Förstudien stöder regeringens mål att avveckla onödiga normer.

Ytterligare information

Avdelningschef, överdirektör Juhapekka Ristola, 0295 34 2348, 040 078 8530, fornamn.efternamn@lvm.fi, Twitter: @JpRistola