Arbetsgrupp: Trängselavgifter medför smidigare trafik i Helsingforsregionen

Pressmeddelande 01.02.2011 13.26 fi sv

Införande av trängselavgifter skulle öka smidigheten och säkerheten i trafiken i Helsingforsregionen. Både kollektivtrafikens konkurrenskraft och passagerarsiffror skulle öka. Trängselavgifter skulle också minska utsläppen från trafiken.

Arbetsgruppen som tillsattes av trafikminister Anu Vehviläinen för att utreda konsekvenserna av trängselavgifter i Helsingforsregionens trafik kom fram till dessa resultat. Arbetsgruppen överlämnade sin utredning till minister Vehviläinen den 1 februari.

Enligt arbetsgruppen bör trängselavgifterna utvecklas som en del av en större helhet. Samtidigt som trängselavgiften fastställs bör beslut om en långsiktig utveckling av kollektivtrafiken, investeringar i trafikled, markanvändning, utveckling av boende och trafiknätet fattas.

Med de medel som samlas in genom trängselavgifterna kunde utvecklingen av trafiknätet delfinansieras, som ett tillskott utöver statens och kommunernas budgetinvesteringar. Medlen skulle användas för utveckling av trafiknätet i den region där trängselavgifterna uppbärs.

Arbetsgruppen konstaterar att införande av trängselavgifter förutsätter en kraftig utveckling av kollektivtrafiken. Med en smidig kollektivtrafik underlättas både arbetsresorna och tillgången till service. En minskning av privatbilismen ökar trivseln i stadsmiljön. Samtidigt minskar behovet av nya väginvesteringar eller så kan investeringarna skjutas upp.

Utgångspunkten för utredningen av trängselavgifter var en kilometeravgift baserad på satellitpositionering. Trängselavgifter kan dock uppbäras med flera olika typer av teknik. Vilken teknik som används kan inte fastställas innan detaljerna kring målen för trängselavgifterna är klara.

Det är viktigt att trafiknätets funktionsduglighet tryggas eftersom Helsingforsregionens invånar- och arbetsplatsantal och därmed också trafikmängder ökar märkbart under de följande 30 åren.

Ytterligare information:

Arbetsgruppens ordförande, chef för trafiksystemenheten Mikael Nyberg,
tfn 09 160 28553, 040 837 8794