Behandlingen av rättsakten om digitala tjänster framskrider, Europaparlamentet föreslår ny reglering

Pressmeddelande 17.03.2022 14.11 fi sv en

Pojken skriver med datorn (Bild: Mika Pakarinen Keksi/Kommunikationsministeriet)

Europeiska kommissionen antog i december 2020 ett förslag om en rättsakt om digitala tjänster. Den innehåller ett stort antal bestämmelser för att förbättra säkerheten och öppenheten i fråga om internetförmedlingstjänster, såsom molntjänster och webbplattformar.

EU:s medlemsstater godkände en allmän riktlinje om rättsakten om digitala tjänster i november 2021. Europaparlamentet godkände ett betänkande om rättsakten om digitala tjänster i januari 2022. I sitt betänkande föreslår parlamentet att ny reglering tas in i kommissionens ursprungliga förslag till förordning.

Kommunikationsministeriet har till riksdagen lämnat en kompletterande utredning till statsrådets skrivelse om kommissionens förslag till rättsakt om digitala tjänster.

Europaparlamentets bedömning av vissa förslag till bestämmelser försvåras av att det inte finns någon konsekvensanalys av dem.

I rättsakten om digitala tjänster ser statsrådet att det behövs reglering om riktad reklam på webben, i synnerhet när det gäller skyddet av minderåriga. I fråga om rättsakten om digitala tjänster förhåller sig statsrådet dock reserverat till den reglering som parlamentet föreslagit i fråga om behandlingen av användares personuppgifter i riktad reklam på webbplattformar. Parlamentet har föreslagit reglering om riktad reklam också i förordningen om integritet och elektronisk kommunikation och i lagen om digitala marknader. Statsrådet anser att man i första hand bör se över den riktade webbreklamen som en del av den föreslagna förordningen om integritet och elektronisk kommunikation, till exempel genom dess reglering av kakor.

Parlamentet föreslår att tillgänglighetsdirektivets reglering ska tillämpas på webbplattformar. Statsrådet understöder generellt regleringen av tjänsters tillgänglighet, men förhåller sig avvaktande till den reglering som parlamentet föreslagit i rättsakten om digitala tjänster.

Statsrådet ställer sig principiellt positivt till de bestämmelser som parlamentet föreslagit och som syftar till att trygga tjänstemottagarnas möjlighet att fritt och autonomt besluta om tjänster utan att tjänsterna manipulerar eller vilseleder användarna.

Parlamentet föreslår en bestämmelse om skadeståndsskyldighet för förmedlingstjänsteleverantörer. Statsrådet förhåller sig avvaktande till detta.

Statsrådet förhåller sig i princip positivt till förslag som syftar till att förbättra ställningen för mediernas innehåll på mycket stora webbplattformar.

Statsrådet stöder den reglering som Europaparlamentet föreslår för att bekämpa olagligt innehåll på webbplatser med pornografiskt innehåll som laddas ner av användarna.

Enligt Europaparlamentets betänkande ska beslut som fattas av ett tvistlösningsorgan utanför domstol vara bindande för parterna. I Finlands ståndpunkt konstateras att Finland inte bör godkänna att de beslut som fattas av tvistlösningsorgan utanför domstol är bindande för parterna.

Vad händer härnäst?

Trilogiförhandlingar om rättsakten om digitala tjänster pågår mellan Europeiska unionens råd, Europaparlamentet och Europeiska kommissionen.

I EU strävar man efter att förhandlingarna ska slutföras och förordningen bli klar våren 2022.

Ytterligare information:

Sirpa Sillstén, specialsakkunnig, tfn 050 469 8344, sirpa.sillsten@gov.fi

Roosa Patrakka, planerare, tfn 050 431 7036, roosa.patrakka@gov.fi

Sini Wirén, enhetsdirektör, tfn 040 507 0916, sini.wiren@gov.fi