Beredningen av den nationella utsläppshandeln för vägtransporter fortsätter med hörande av intressentgrupper under augusti

Pressmeddelande 13.08.2021 11.26 fi sv en

Trafikstockning (Bild: Shutterstock)

En förvaltningsövergripande tjänstemannaarbetsgrupp vid kommunikationsministeriet bereder som bäst en bedömningspromemoria om genomförandet av den nationella handeln med utsläppsrätter för vägtransporter. Arbetsgruppen ordnade ett diskussionsmöte som stöd för beredningen den 12 augusti 2021. I evenemanget deltog representanter för högskolor, organisationer och företag inom branschen.

Arbetet är en del av beredningen av färdplanen för fossilfria transporter. Statsrådet fattade den 6 maj 2021 ett principbeslut om minskning av inrikestransporternas utsläpp av växthusgaser, det vill säga om färdplanen för fossilfria transporter. Syftet med färdplanen är att halvera utsläppen från trafik och transporter före utgången av 2030. Åtgärderna i färdplanen gäller vägtrafiken, som orsakar merparten av utsläppen från trafiken och transporterna.

Utsläppshandeln inom vägtransporter bereds för den händelse att man med hjälp av metoderna i första och andra fasen av färdplanen för fossilfria transporter inte i tillräcklig utsträckning kan minska utsläppen från transporter.

Hösten 2021 ska regeringen bedöma om de beslut som fattas på EU-nivå samt de nu föreslagna metoderna i färdplanen räcker till för att halvera växthusgasutsläppen från inhemska transporter före 2030. Om målet inte verkar uppnås, kan regeringen fatta beslut om ytterligare åtgärder ur den tredje fasen.

Europeiska kommissionen lade den 14 juli 2021 fram ett förslag om klimatåtgärder. Kommissionen föreslår bland annat att handeln med utsläppsrätter ska utvidgas till att omfatta väg- och sjötransporter. Kommissionens förslag kommer att beaktas i arbetsgruppens arbete. Beredningen av en nationell handel med utsläppsrätter för vägtransporter ökar kunskapsunderlaget och stöder för sin del behandlingen av kommissionens förslag.

Medlemsstaternas interna utsläppshandel inom vägtransporter regleras för närvarande inte av lagstiftning på EU-nivå. Det finns inte heller någon nationell lagstiftning för utsläppshandel inom vägtransporter.

Vad händer härnäst?

Arbetsgruppen ska också höra intressentgrupper skriftligen under augusti 2021.

Remissbehandling ordnas på hösten efter att bedömningspromemorian gjorts klar.

Mandatperioden för arbetsgruppen som ska bereda den nationella utsläppshandeln för vägtransporter fortsätter till den 31 december 2021.

Ytterligare information:

Matleena Kurki-Suutarinen, ordförande för arbetsgruppen, regeringsråd, tfn 050 343 7543