Den riksomfattande trafiksystemplanen: Mot ett tillgängligt, hållbart och effektivt trafiksystem

Pressmeddelande 15.04.2021 13.39 fi sv en

Kommunikationsminister Timo Harakka (Foto: KM, Statsrådet/Laura Kotilainen)

Statsrådet har godkänt en riksomfattande trafiksystemplan för åren 2021–2032 och överlämnat den till riksdagen i form av en redogörelse den 15 april 2021.

Syftet med den riksomfattande trafiksystemplanen är att öka långsiktigheten i utvecklingen av trafiksystemet i hela Finland. Planen utarbetades nu för första gången. Planen har beretts i dialog med intressentgrupper och beredningen av den har letts av en parlamentarisk styrgrupp. Vid färdigställandet av planen beaktades den omfattande respons som kom in under remissbehandlingen.

Målet är att trafiksystemet ska garantera att hela Finland är tillgängligt och tillgodose behoven hos näringslivet, pendlingstrafiken och boendet. Människorna bör ha möjlighet att välja hållbarare färdsätt i synnerhet i stadsregionerna. Ett ytterligare mål är att förbättra trafiksystemets samhällsekonomiska effektivitet.

Minister Harakka: Tillsammans mot gemensamma mål

– Nu gör vi historia. Finlands första 12-åriga trafiksystemplan styr på lång sikt väg- och spårinvesteringar, underhåll och utvecklingen av alla trafikformer. En förutseende planering och ett kunskapsbaserat beslutsfattande som sträcker sig flera årtionden framåt i tiden förbättrar möjligheterna att uppnå mer, mer effektivitet och hållbarhet med samma pengar, konstaterar kommunikationsminister Timo Harakka.

– Jag vill varmt tacka riksdagspartierna både i regeringen och i oppositionen, som har bedrivit ett ansvarsfullt samarbete för att skapa en gemensam framtidsvision. Hundratals aktörer runt om i Finland har bidragit med sin värdefulla insats. Dialogen fortsätter också i samband med genomförandet och inledandet av nästa plan i sinom tid, säger minister Harakka.

Vad är en riksomfattande trafiksystemplan?

- En strategisk plan för utveckling av hela trafiksystemet på lång sikt

- Planen utarbetas för 12 år och uppdateras för varje regeringsperiod, dvs. med fyra års mellanrum

- I planen ingår alla trafikformer, person- och godstrafik, trafiknät, tjänster och stödåtgärder för trafiksystemet

- Det inkluderas ett 12-årigt åtgärdsprogram och ett statligt finansieringsprogram i planen

- Planen sammanställer statens och kommunernas åtgärder

- Beredningen baserar sig på lagen om trafiksystem och landsvägar

- Konsekvensbedömning är en väsentlig del av planeringen

- Genom planen görs beslutsfattandet om trafik och transport mer faktabaserat

Hur finansieras trafiksystemet?

Staten ansvarar även i fortsättningen för finansieringen av statens farleder.

I finansieringen av trafikledsnätet är det viktigt att finansieringsnivån för basunderhållet av transportinfrastrukturen höjs. Dessutom moderniseras verksamhetssätten för att EU-finansieringen ska kunna utnyttjas fullt ut.

I finansieringen av trafiklederna kommer fokus att förflyttas till järnvägarna. Detta beror på att det särskilt i slutet av decenniet kommer att finnas stora behov av grundliga reparationer av bannätet. Strävan att utnyttja EU-finansiering som uttryckligen riktar sig till bannätet inverkar också.

Vägnätets andel av bastrafikledshållningen förblir dock större än bannätets, och det eftersatta underhållet kommer att minskas för hela trafikledsnätet, även för vägnätet som har en lägre klassificering. Finansieringsnivån för vägnätet förblir också i fortsättningen högre än för bannätet.

Den första riksomfattande trafiksystemplanen har utarbetats i enlighet med planen för de offentliga finanserna för 2021–2024 och budgetbesluten för 2021–2024. För åren 2025–2032 föreslås i planen ett tillägg till finansieringen av trafiksystemet. De kostnader som anges i planen är uppskattningar och förverkligandet av dem beror på framtida budgetbeslut.

Vad händer härnäst?

Riksdagen tar ställning till den riksomfattande trafiksystemplanen.

Genomförandet av den riksomfattande trafiksystemplanen inleds. Det ordnas ett möte om genomförandet för intressentgrupper våren 2021.

På basis av den riksomfattande trafiksystemplanen och den strategiska lägesbilden för trafiknätet utarbetar Trafikledsverket ett investeringsprogram för statens trafikledsnät för de följande 6–8 åren. Det investeringsprogram som ska utarbetas för första gången 2021 utnyttjas vid beredningen av budgetpropositionerna.

Beredningsmaterialet har sammanställts i projektportalen

Beredningsmaterialet för projektet finns i statsrådets projektportal.

Den 15 april har kommunikationsministeriets promemoria om hur remissresponsen beaktats i den slutliga beredningen av planen och konsekvensbedömningen publicerats i projektportalen. Dessutom har det lagts ut en publikation om bedömning av konsekvenser.

Ytterligare information:

kommunikationsminister Timo Harakka, för förfrågningar om intervjuer: Susanna Niinivaara, kommunikationsdirektör, tfn 0400 816 187

Ilkka Hamunen, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 478 1027, Twitter @Ilkka_H

Timo Kievari, enhetsdirektör, tfn 040 059 3706, Twitter @TimoKievari